Årsmøte 13 Mars 2018

Vi minner om årsmøtet tirsdag 13. mars kl 1900 i klasserommet i Langhushallen. Velkommen!

Saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.    
 7. Vedta idrettslagets budsjett.
 8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 9. Engasjere statsautoriserte/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap
 10. Foreta følgende valg:
 • a) Leder (velges for 1 år) og nestleder (velges for 2år)
 • b) 6 styremedlem og 2 varamedlem
 • c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
 • d) To revisorer. (Kontrollkomite med to medlemmer)
 • e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 • f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Se vedlegg

Følg oss!

Kontigent/treningsavgift

 
Kontingent og treningsavgift 2018
Vi ber alle om å betale treningsavgiften så fort som mulig.
Ubetalt beløp (ca): 336259
Ubetalt antall: 161
Betalt beløp: 1104975
Betalt antall: 514
 
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift