ÅRSMØTE 2017

Det innkalles med dette til årsmøte 22..mars 2018 kl. 18:00 i Straume Forum.

 

Adresse; Idrettsvegen 10, 5353 STRAUME

 

Sakspapirer kan lastes ned på lenken øverst til høyre

 

 

 

SAKER

1. ÅPNING

2. Godkjenne de stemmeberettigete.

3. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

4. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

5. Valg av tellekorps

6. Behandle idrettslagets årsberetning.

7. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

8. Behandle forslag og saker.                                                                                                              

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg;

 

  1. Leder og nestleder
  2. 3 styremedlem og 2 varamedlem
  3. Ett styremedlem fra hver idrettsgruppe som har mer enn 20% av medlemmene i klubben, og som dermed gjelder fotball- og håndball- og turn&dans gruppengruppen.
  4. Dette styremedlemmet skal være lederen for vedkommende idrettsgruppe.
  5. Ett styremedlem som skal representere alle de andre idrettsgruppene.
  6. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  7. Valg av revisor
  8. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  9. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
VELKOMMEN!

 

IDRETTENS LOVER OM STEMMERETT PÅ ÅRSMØTET;

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

 

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

(2) En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.
Tillegg fra klubb; Gjelder heller ikke timeansatte med stillingsprosent under 20%.

(3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.

(5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

(6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i idrettslaget.

(7) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til idrettslagets årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet.

 

Basis lovnorm for idrettslag finner du her!

 

PRESISERING FOR SOTRA SK: 

Trenere og hjelpetrenere er medlemmer i Sotra SK. Den minstekontingenten på kr 100,- som trenere/ hjelpetrenere i fjor betalte til SSK, har SSK nå fått aksept for at klubben kan dekke for disse. Foreldrekontakter er ikke medlemmer, og må melde seg inn i SSK og betale støttemedlemskap på kr 500,- til SSK. 

Man kan melde seg inn i SSK ved å sende epost til post@sotrask.no og få faktura på medlemsskap på epost. Man må være innmeldt og faktura må være betalt innen midnatt i morgen torsdag 22.02.18 for at man skal ha stemmerett på årsmøte 22.03.18

Om du er sent ute kan du melde deg inn via nettsiden vår her: http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=19056

og betale kr 500,.- til SSK sin konto 3628.07.16450 innen midnatt i morgen torsdag 22.02.18 for å ha stemmerett på årsmøte 22.03.18

Klubbkontoret er åpent i dag onsdag 21.02.18 til kl 19 og i morgen torsdag 22.02.18 til  kl 15.30.

 

 

Hovedstyret har valgt å endre på valgprosessen ved årsmøtet med virkning fra årsmøte 2017 (som holdes 22.mars 2018)

 
ENDRINGENE
- Gruppemøtene med valg som har vært holdt i forkant av Årsmøtet, i noen av gruppene - utgår (se under)
- Leder for gruppene velges på Årsmøtet. Kandidat fremlegges av valgkomiteen.
- Øvrige medlemmer i gruppene oppnevnes av valgt leder i sammen med valgkomiteen, alternativt ved valg i eget gruppemøte etter Årsmøtet. Endelig gruppesammensetning skal godkjennes i hovedstyret.
 
BAKGRUNN
Sotra Sportsklubb har holdt på en valgprosess i svært mange år som de siste årene har vist seg å være dårlig tilpasset dagens klubbstørrelse og organisasjonsform.
Klubben har utviklet seg kraftig bl.a. med et betydelig større antall ansatte en for bare 4 år siden.
Dette er ansatte som i stadig større grad tar over administrative oppgaver som tidligere ble utført i styret og i gruppene.
Hovedstyret vil derfor fremlegge tilpasninger i organisasjonsstrukturen som sikrer en bedre arbeidsform mellom hovedstyre, administrasjon og gruppene og som også sikrer de ansattes arbeidsmiljø på en bedre måte.
For at dette skal lykkes er det viktig at gruppene får en sammensetting som sikrer arbeidsflyt, arbeidsmiljø og gode kommunikasjonslinjer.
 
Denne utviklingen er lik i mange idrettslag som vi kan sammenligne oss med, og mye av årsaken er «endringer i tiden» der det blir vanskeligere å få frivillige til å ta på seg verv som medfører ansvar og oppgaveplikt.
Dette ser vi også i de siste årenes fremmøte på gruppemøtene som med få unntak er så dårlig at dette i seg selv gir en svakhet i gruppenes sammensetting og fornying.
En annen årsak til endring i valgprosessen er at det ved tidligere praksis har vært satt sammen et helt gruppestyrer FØR leder er formelt valgt på årsmøtet.
Benkeforslag på Årsmøtet kan dermed føre til at den nye gruppen får en sammensetting som hverken ny leder eller gruppemedlemmer kan forholde seg til.
 
Det er bare ett ansvarlig og forpliktende styre på vegne av Sotra Sportsklubb, og det er hovedstyret – som er underlagt Årsmøtet.
Klubbdemokratiet sikres gjennom valg av hovedstyrets medlemmer og leder.
Det er klubbens vedtekter og verdier som er førende for alt arbeid i klubben – et arbeid som i stor grad utføres i gruppene, på vegne av Hovedstyret.
 
Kanskje det aller viktigste for både klubbdemokrati, arbeidsprosesser, arbeidsmiljø og ikke minst medlemmenes ve og vell er at vi som fleridrettslag evner å tenke klubb mer enn vi tenker idrettsgren.
Om vi har større kjærlighet til f.eks. håndball framfor de andre idrettene så er det fremdeles våre unge medlemmer som skal ivaretas på en god måte – uavhengig av idrett.
 
Sotra Sportsklubb er ikke bare fotball eller bare dans – vi er både håndball, turn, fotball, dans, boksing, basketball og friidrett – med èn fellesnevner; «En klubb for alle – med idrett i et godt miljø» 
Med dette som mål vil vi sikre en god og positiv involvering på tvers av idrettene våre ved å samle valg av alle typer styremedlemmer til ett årsmøte! 

 

 

 

 
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift