Vedrørende utvikling på Husvikholmen og seilforeningens område

Årsmøtet 2017 vedtok at styret skulle gå i dialog med Frogn kommune om seilhyttas fremtid. For å kunne gi et best mulig tilbud til barn, unge og voksne, må seilforeningen ha eksklusiv tilgang til egne områder og fasiliteter, slik at vi kan fortsette å tilby sportslige seilaktiviteter på høyt nivå. Seilhytta har etter hvert fått betydelige oppgraderingsbehov. Oppgradering har også blitt viktigere fordi foreningen over tid har fått økt aktivitetsnivå, som krever mer plass til både sportslig utfoldelse og lagring av økt mengde utstyr.

Fordi DSSF er idrettslag som baserer sine aktiviteter på dugnadsvirksomhet og frivillighet, har foreningen begrensede økonomiske midler til å finansiere og gjennomføre større utbyggingsprosjekt. Foreningen er derfor avhengige av et samarbeid med kommunen som eier av både tomten og seilhytta, for gjennomføring av slike prosjekter.
 
Området på Husvik er under stor utvikling og styret har i tråd med årsmøtets vedtak, utredet ulike alternativer knyttet til utvikling og utbedring av både seilforeningens arealer og seilhytta. Samtidig med at styret har startet en direkte dialog med Frogn kommune om alternative løsninger, har utbyggeren Varde-Eiendom som eier nabotomten Husvikholmen 6, kontaktet oss for et mulig samarbeid. Varde-Eiendom har planlagt å bygge leiligheter på sin tomt og har i den forbindelse spurt seilforeningen om det er av interesse å se på en felles utvikling av området, der seilhytta og tomten blir en integrert del av en større utbygging. Dette vil i så fall være avhengig av hvordan kommunen stiller seg til en slik løsning og hvordan det samsvarer med øvrig planprosess for dette området. Varde-Eiendom har derfor sendt en henvendelse til kommunen, der de ber om en nærmere utredning av et slikt alternativ. 
 
På det nåværende vurderer styret to mulige alternativer:
  • En større renovering av seilhytta eller eventuell oppføring av et nytt bygg i samarbeid med kommunen, der et alternativ kan være en opsjon for overtakelse av eierskapet til hytte og tomt.
  • Integrasjon av foreningens bygg og arealer i Varde-Eiendoms prosjekt, som en del av deres utbygging på Husvik.
For begge løsningene er det fortsatt en rekke usikkerhetsmomenter og styret arbeider kontinuerlig med å kartlegge ulike muligheter, med de aktuelle samarbeidspartnerne. Styret er svært opptatt av de langsiktige konsekvensene for seilforeningen, uansett valgt løsning. Kåre Føyen er med i dette arbeidet, som støttende prosjektressurs.
 
På foreningens årsmøte i mars vil styret legge frem informasjon om de ulike alternativene som er beskrevet her og sørge for videre diskusjon og eventuelt vedtak om ønsket løsning. Styrets videre strategi for å løse foreningens oppgraderingsbehov vil være basert på årsmøtets vedtak. Uansett hvilket alternativ som velges, vil styrets hovedfokus være å sikre at seilforeningens behov blir best mulig ivaretatt gjennom gode, langsiktige og bærekraftige løsninger.
 
For evt. spørsmål, kontakt Knut Selliken, leder Drøbaksund seilforening
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift