Viking FK

Strategiplan

Strategiplan

Strategi og hovedmålsetting - Jenter utvikling

Viking FK skal være en klubb som utvikler de mest talentfulle jentespillerne i Stavangerregionen.

Hovedmål

Viking FK skal

  • tilby en treningskultur preget av utvikling
  • ha trenere med høy fotballfaglig kompetanse
  • gi jenter et tilpasset tilbud gjennom fotballfritidsordningen (FFO)
  • på sikt etablere egne utviklingsgrupper (UG) for jenter etter lignende modell som for guttene
  • i samarbeid med andre klubber drive god spillerutvikling

 

Kap 10 i Viking FK barne-og ungdomsavdeling - SPORTSPLAN

Sportsplanen kan leses i sin helhet under SPORT.

Viking FK ønsker på sikt å etablere et toppserielag for kvinner. Det skal bygges sten på sten for å sikre at prosjektet er organisatorisk og økonomisk forsvarlig og blir varig. En jentekomite, håndtere det strategiske og operative arbeidet med jentesatsingen i samråd med  daglig leder og FK Styret. Les mandat jentekomitee på vår hjemmeside, www.viking-ungdom – jente utvikling

Dette kapittelet omhandler Vikings Jentesatsing for å nå dette målet. Det fotballfaglige innenfor satsingen er forankret i Vikings Sportsplan.

 

Jentekomiteen består av 5-6 medlemmer.  Jentekomiteen rapporterer til leder for BU Utvalget.  Følgende områder skal dekkes av komiteen:

  • Leder (Medlem i Barne- og Ungdomsutvalget)
  • Sport/rekruttering Utviklingslag (Sportslig ansvarlig for jentesatsingen i Viking FK)
  • Økonomi/administrasjon (Administrativ leder i Barne- og Ungdomsutvalget)
  • Marked/sponsoransvarlig
  • Profilering/kommunikasjon

Alle jentene som spiller fotball på breddelag i Viking BU får samme tilbud og oppfølging som alle guttespillerne.

Jentene i Viking FK starter som gutter, på Knotteskolen når de er 5-6 år og lag etableres derfra.

Om det ikke er nok jenter pr årskull, slås årskull sammen. Når det er nok spillere på et årskull, deles jentene inn i egne lag pr årskull. Jenter som holder et høyt nivå, kan hospitere/spille på guttelag og utviklingsgrupper. Klubben avgjør når det er aktuelt.

 

Utviklingsmodell Viking jenter                                  

Viking FKs utviklingsmodell på jentesiden består av 4 utviklingslag; Damelag, rekruttlag, Jenter 16 Utviklings og Jenter 14 Utviklings, samt klubbsamarbeidet som Viking FK fronter gjennom Team Viking og Viking Satellitt.

Utviklingsgrupper for jenter:

Det kan etableres egne utviklingsgrupper for jenter om det er nok jenter pr årskull som kvalifiserer for det. Flere årskull kan slås sammen.

Jentene kan være en del av gutteutviklingsgrupper om de kvalifiserer for det. Utviklingsgrupper trener to ganger i uken på Viking FFO med godt kvalifiserte trenere. En ekstratrening kan eventuelt komme tillegg.

Les mer om utviklingsgrupper i kap 7.

 

 Roller og Ansvar

Det er Viking FK som har ansvaret for Vikings jentesatsing.

 

En komite – Jentekomiteen, bestående av 5-6 medlemmer, jobber med Vikings jentesatsing.

Jentekomiteen skal være en pådriver for at det langsiktige målet skal nåes, og skal i det daglige følge opp Vikings Utviklingslag på jentesiden.

En egen jentemarkedskomite vil jobbe for å skaffe økonomiske midler til jentesatsingen.

Økonomien er avgjørende for i hvilket omfang jentesatsingen kan være.

Se vedlegg 5: Mandat Vikings Jentekomite

 

Målgruppe for utviklingslagene i Viking

Viking FK ønsker å være den foretrukne klubben for de sterkeste og mest talentfulle fotballjentene i regionen. På sikt skal Viking FK være foretrukket klubb på Sør-Vestlandet og attraktiv klubb for jenter både nasjonalt og internasjonalt.

Viking FK ønsker å ha det beste sportslige opplegget med fokus på spillerutvikling.

Vi ønsker at jenter som ønsker å utvikle seg mot å bli toppfotballspillere skal komme til Viking, der de kan få et vesentlig bedre sportslig tilbud hos oss og forholdene for øvrig ligger til rette for det.

 

Samarbeid med klubbene i regionen

For å lykkes med en jentefotballsatsing i regi av Viking FK, er vi avhengig av et tett og godt samarbeid med klubbene i regionen. Viking er opptatt av å etablere arenaer for samarbeid og ideutveksling i forhold til å styrke det samlede jentefotballmiljøet i regionen.

Viking vil også utvise den største forsiktighet i forhold til spillerlogistikk, for å verne de gode spillerutviklingsmiljøene som allerede eksisterer i enkeltklubber.

Utviklingslagene i Viking

Viking damelag. Viking FK samarbeider med St. Svithun vgs. De fleste jentene på A-laget går der og skole-lagstrener samarbeider om treningsopplegget, treningsinnhold, belastning m.m.

Jenter 16 Utviklings vil til enhver tid bestå av både jenter 16 og jenter 15 spillere. De sterkeste spillerne vil naturlig bli tatt opp i en A-stall, men til prioriterte kamper, som eksempelvis NM kamper vil en stille et sterkest mulig lag.

Jenter 14 Utviklings vil til enhver tid bestå av både jenter 14 og jenter 13 spillere. Det legges til rette for hospiteringsordninger både internt i Viking, men også i forhold til eksterne spillere inn til Viking.

Alle jenter som er med i utviklingslagene skal ha mye spilletid og de beste forutsetninger for utvikling. Likevel vil en i prioriterte enkeltkamper ha mulighet til å stille med det sterkeste laget.

Det forutsettes at det er en god dialog mot Vikings breddelag på jenter 13, 14, 15 og 16, slik at også jenter fra disse lagene kan få mulighet til å hospitere til utviklingslagene, der det er naturlig basert på utvikling og holdninger.

 

 Uttaksprosess for utviklingslagene i Viking

Alle Viking Utviklingslag har åpne treninger på høsten, etter avsluttet sesong. Da vil både Vikings egne jenter og eksterne jenter kunne komme og prøve seg i forhold til opptak på utviklingsgruppene.

Det er hovedtrenerne, som sammen med sportslig ansvarlig setter utviklingsgruppene. Jentekomiteen har overordnet ansvar for spillerlogistikkprosessene.

Det er også mulig å bli tatt opp i Vikings Utviklingsgrupper i løpet av sesongen, så lenge en er innenfor NFFs regelverk. Dersom en ønsker å prøvespille for Viking kan en ta kontakt med Vikings administrasjon.

Team Viking: 11-14 år

Team Viking er et ukentlig treningstilbud for utvalgte jenter i regionen, etablert i regi av Viking og med en rekke samarbeidsklubber.  Treningene er for spillere med utviklingspotensial, som allerede holder høyt nivå i sin aldersklasse, viser gode holdninger og bruker mye tid på egentrening.

Det er etablert fire treningsgrupper, en for hvert kull 11-14 år. Team Viking trener hver fredag og i tillegg arrangeres det er del helgeaktiviteter. Trenerne på Team Viking kommer fra forskjellige klubber i regionen. og aktiviteten på Team Viking planlegges i nært samarbeid med Rogaland Fotballkrets.

For mere informasjon om Team Viking; se www.viking-ungdom.no – jente utvikling

2016©Viking FK, Ansvarlig Redaktør: Rune Bertelsen og Lars Kalvig
Kopiering
 av innhold er ikke tillatt uten avtale med Viking FK

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift