IL Bjarg

Kvalitetsklubb

Kvalitetsklubb

Hva er en kvalitetsklubb?

Å tilby fotballaktivitet for flere hundre tusen barn og unge medfører et stort samfunnsansvar. Dette ønsker Norges Fotballforbund å ta på alvor og utvikle. Fotballen er en unik integreringsarena hvor alle er like mye verdt uansett alder, kjønn og identitet.

Klubbens identitet (DNA), er avgjørende for at den skal være en rollemodell i lokalsamfunnet. God aktivitet i trygge rammer, tilpasset alle behov, er en krevende jobb. Viktige roller må være på plass og kompetanse i hver rolle er avgjørende for at identiteten til klubben blir troverdig og helhetlig.

Veien er målet

I kvalitetsklubb er det prosessen i seg selv som er viktig. Utviklingen bør skje nær aktiviteten, med et sterkt eierforhold til arbeidet som gjøres. Slik bygges kontinuitet og kultur. Dette vil øke kontinuitet hos klubblederne, legge til rette for frivilligheten og sikre trygge omgivelser i barn og unges aktivitet. Hovedkriteriene har sitt utspring i Handlingsplanen og er konsentrert rundt krav til kompetanse, organisasjon, aktivitet og verdier.  Det utvikles i tillegg holdningsskapende kampanjer for både foreldre, trenere og spillere. 

Dette er et målbart verktøy som vil gi vår klubbaktivitet et merkbart kvalitetsløft. Kvalitetsklubb er også et produkt av en større erfaringsutveksling med andre store fotballnasjoner.

NFF tilbyr verktøy og veiledning gjennom et IKT-system som gjør alt arbeidet oversiktlig for klubb og krets. Det er en klar målsetting å utvikle konseptet videre som banebrytende for norsk fotball, som også er presist og målbart i forhold til Handlingsplanen og som vil bidra til et sterkere bånd mellom god og bredt forankret barne- og ungdomsaktivitet og utvikling av enkeltspillere mot et toppnivå. 

Klubbene søker til sine kretser om å bli tatt opp som kvalitetsklubb. Deretter må det startes en prosess i klubben som kretsene veileder frem til et opptak. Klubben jobber med de relevante kriteriene frem til en slik godkjennelse. Om ikke alle kriteriene er oppfylt, vil det legges en ny plan med veiledning og oppfølging frem til ferdigstillelse.

Det dokumenteres hvert år at kriteriene fortsatt er oppfylt gjennom enklere verktøy enn selve søknadsprosessen.

Kilde: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/

 

Organisasjonskart og rollebeskrivelser
Organisasjonskart og rollebeskrivelser går i dybden på ulike funksjoner i IL Bjarg Fotball og deres oppgaver.

 

Klubbhåndboken

Klubbhåndboken skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt. Klubbhåndboken vil dermed bidra til kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i klubben.

 

Sportsplanen

Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for treneren og laglederen. Med denne planen ønsker vi å sende noen retningsgivende pasninger til deg som trener og lagleder om hvordan Bjarg ønsker å fremstå.. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsettinger legger sportsplanen grunnlaget for «Flest mulig – lengst mulig – best mulig» i et trygt og utviklende miljø for alle. Den er rett og slett det viktigste redskapet for at «Klubben er sjef».

 

 

Økonomihåndboken

Håndboken dokumenterer økonomistyringen i klubben, budsjett- og regnskapsoppfølging, og generelt rundt klubbkasserers oppgaver.

 

Rekrutteringsplan

Rekrutteringsplanen beskriver prosessen rundt forberedelser, oppstartsmøte og oppfølging av nye lag.

 

Forsikring

Fotballforsikring

Info om NFFs fotballforsikring og Idrettens Skadetelefon.

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/

Her finn du forsikringsvilkår og bestemmelser for fotballskader. Samt elektronisk skaderegistrerings skjema, og telefonnr. til skadetelefonen.
Alle skader skal meldes til skadetelefonen straks skade oppstår.

INFORMASJON SKADER OG FORSIKRING

Alle klubbens spillere er forsikret gjennom klubben.

Under 13 år:

Spillere under 13 år er dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring.
Under NIFs Barneidrettsforsikring er spillerne dekket ved/i organisert aktivitet i idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund.

Fra 13 – 19 år:

Spillere som har fylt 13 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring for å være dekket av forsikringsordningen.

Seniorspillere:

Seniorspillere er og forsikret lagvis, og klubben betaler forsikringsavgift pr. deltagende lag i seriesystemet for de lag vi har påmeldt.
Seniorspillere må og være registrert i FIKS for at forsikringen skal være gyldig.

Det er Fotballgruppen sitt ansvar at alle spillere er registrert som aktive med lagsforsikring i FIKS.
Derfor er det svært viktig at trenere/lagledere oppdaterer laglistene i klubbens medlemsregister.

Utvida forsikring:

I tillegg til disse grunnforsikringene tilbyr Fotballforsikringen en utvida forsikring som sikrer raskere behandling ved skader.
Dette er en forsikring som den enkelte spilleren kan tegne selv, men det er Fotballgruppen sitt ansvar å informere om dette tilbudet til alle sine aktive spillere, trenere og lagledere i forkant av hver sesong.

Utvidet forsikring kan bestilles her: https://fotball.formstack.com/forms/utvidet_fotballforsikring

Ved skade:

Ved skade må en straks ta kontakt med skadetelefonen: tlf. 02033, og du vil få veiledning og hjelp videre. Telefonen er betjent av helsearbeidere til kl. 20.00.

Etterpå MÅ skade meldes inn til forsikringsselskapet så snart som mulig. Dette gjøres ved å fylle ut skjema som man finn på www.fotball.no/nff/fotballforsikring.

IL Bjargs fotballkoordinator skal også informeres ved skade, dette ved å sende e-post til fotball@bjarg.net

Skadeforebyggende tiltak:

Vi anbefaler alle trenere, lagledere og spillere å bruke øvelser for skadeforebyggende tiltak. Hjelp og rådgiving finn en på heimesida skadefri.no. Se link under.

http://www.klokavskade.no/no/Skadefri/Fotball/

 Andre spørsmål:

Alle andre spørsmål om fotballforsikringsordningen får du svar på ved å ringe Idrettens Skadetelefon på 02033.

 

Politiattest

Bakgrunn
Idretten skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn. Dessverre har det i dagens samfunn vist seg nødvendig å kontrollere voksne som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Stadig flere institusjoner og virksomheter har innført politiattest, og frivillig sektor følger etter. Idrettsstyret ønsker aktivt å motarbeide seksuelle overgrep innen idretten og ser på innføringen av politiattest som et virkemiddel for å begrense muligheten for slike overgrep.

Idrettsstyret har valgt å gjøre ordningen obligatorisk for at det skal være lik rett til lik beskyttelse for alle barn, og for i størst mulig grad å fjerne vilkårlig, skjønnsmessig behandling av et såpass følsomt tema. Det har vært Idrettsstyrets ønske at ordningen med politiattester i idretten ikke unødig skal belaste organisasjonen, ikke mistenkeliggjøre eller stigmatisere enkeltpersoner eller begrense idrettslagenes primære oppgave – å skape idrettsglede og meningsfylte fellesskap.

Idrettsstyret har tatt denne beslutningen for å sikre at alle mindreårige og mennesker med utviklingshemming i norsk idrett får lik rett til lik beskyttelse. For idrettsstyret er det et overordnet ønske at norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle.

Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Personen behøver ikke være ansatt eller skulle ansettes i idrettslaget. Det avgjørende er om vedkommende skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Kontakt oss


©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift