Oppegård IL

Økonomiplan

Økonomiplan

Denne nettsiden er for tiden under utarbeidelse. Feil i teksten kan forekomme.

Økonomiske prinsipp

Oppegård IL har en årlig omsetning større enn 5 mill. og defineres som stort organisasjonsledd i hht. NIFs lov § 2-11. Dette betyr at vi er underlagt regnskapsbestemmelser i regnskapsloven og revisjonsbestemmelser i revisjonsloven – ikke NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser.

Oppegård IL har en overordnet økonomistrategi som bygger på at drift og investeringer skal finansieres hovedsakelig gjennom treningsavgift, sponsoravtaler, tilskudd (offentlig og fra overordnede organisasjonsledd), og inntektsbringende tiltak i form av klubbens egne arrangementer, tiltak og aktiviteter. Aktiviteter som fotballskoler og akademi skal være selvfinansierende.

Fotballgruppa har som mål å bygge opp fond til spillerutvikling og fond som sikrer drift og vedlikeholdskostnader knyttet til anlegg. Det er et mål å holde administrasjonen så liten som det er forsvarlig i forhold til aktivitetsnivå.

Budsjett

Hovedlaget i Oppegård Idrettslag utarbeider hvert år budsjett for kommende år. De enkelte lagene utarbeider sine respektive budsjetter. Det budsjetteres på kontonivå, dvs. på et mest mulig detaljert nivå og tilsvarende som i regnskapet og lagt til rette for enkel oppfølging av avvik. Budsjettet utarbeides på bakgrunn av reelle tall fra foregående regnskap og kommende års planlagte aktiviteter og inngåtte avtaler, og bygger på forsiktighetsprinsippet. 

Hovedlagets budsjett og regnskap legges på hovedlagets webside hvert år sammen med årsmøtedokumenter. Gruppene legger ut sine budsjett og regnskap på sine nettsider.

 

Regnskap og økonomistyring

OI har daglig leder og regnskapsfører som jobber med regnskap og oppfølging av budsjett. Daglig leder er ansvarlig for å fremlegge regnskap for styret. Regnskapsoppfølging er fast agenda på styremøter (avholdes månedlig). I tillegg har de enkelte gruppene en økonomianvsvarlig som jobber med regnskap, kontroll og oppfølging av budsjett for gruppene.

Regnskapet følger kontantprinsippet, dvs. at inntekter og kostnader bokføres i den regnskapsperiode (år) der posten har oppstått. Regnskapsåret følger kalenderåret. Klubben har to medlemmer som utgjør kontrollkomiteen.

REGNINGSBETALING
Inngående fakturaer for hovedlaget skal attesteres av styreleder før levering til økonomiansvarlig for anvisning og betaling. Inngående fakturaer for gruppene skal attesteres av gruppenes leder før levering til økonomiansvarlig for anvisning og betaling. Dvs. at alle regninger skal signeres av to personer før betaling. Ved refusjoner av kontantutlegg skal det også signeres (attesteres og godkjennes) av to personer før betaling.

ØKONOMISK ANSVAR OG FULLMAKTER
NIFs basislovnorm sier følgende: «For avdelinger og gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse. Dette innebærer blant annet at det bare er lagets styre (hovedstyre der laget har grupper/ avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser og inngå sponsorkontrakter». Oppgavene delegeres delvis til gruppelederne med følgende fullmakter:

Gruppelederne har fullmakt til å:

•Signere reklameavtaler (for eksempel for stadionreklame UTEN eksklusivitet) innenfor etablerte rammeavtaler i tråd med OIs praksis

•Signere trenerkontrakter med lønnsutgifter som er vedtatt av den enkelte gruppes styre og innenfor gjeldende budsjett

Inntektsfordeling vil skje i.h.h.t gjeldende regler i Oppegård Idrettslag.

1.Styrets leder og daglig leder registreres i Brønnøysundregisteret med signaturrett hver for seg

2.Gruppeledere gis intern fullmakt med rammer som angitt over. Beløpsgrenser:

a.Fotball og håndball:        100.000

b.Andre grupper:              50.000

INNKREVING
Innkreving skal alltid gjøres til klubbens bankkonti, fortrinnsvis hovedkontoen. (Unntak dersom økonomiansvarlig har gitt beskjed om annen konto til spesielle formål.) 
Det skal aldri brukes private bankkonti tilhørende styremedlemmer, lagledere mv.

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift