Ridabu IL

Håndbok

Håndbok

Trener- og laglederhåndbok for RIDABU IL

Alle trenere og lagledere i RIDABU IL må lese og etterleve de retningslinjer som er bestemt i klubben.
Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med trenere / lagledere og vedtatt i styremøte våren 2013 og oppdatert våren 2014.
 

 

RIDABU IL - Sportslig profil

Versjon 21.4.2013
RIDABU – Hele laget gjør deg god


 

MÅL : Ridabu skal være en nærmiljøklubb som legger til rette for at alle som ønsker det, skal få muligheten til å oppleve gleden ved fotballspillet og tryggheten i et godt sosialt miljø.

Alle skal gis like muligheter til å kunne delta i jevnbyrdige treninger og kamper, for på den måten å skape spenning, glede og engasjement

Klubben skal drives med stor grad av spiller- og foreldremedvirkning

PRINSIPPER FOR BARNEFOTBALLEN ( 5 - 12 ÅR): Ridabu skal gi et bredt tilbud til alle barn som ønsker å spille forball og legge til rette for positivt foreldreengasjement gjennom å skape et trygt og trivelig miljø på Black River Park. Alle barn skal ha like mye oppmerksomhet. Lek, trivsel og utvikling er viktigere enn kampresultatet!

HOSPITERING: Treningsivrige bør få et tilrettelagt tilbud i tillegg til trening og kamper med eget lag. Dette kan være i form av ulike hospiteringsordninger eller tilbud om ekstratreninger innad i klubben.

PRINSIPPER FOR UNGDOMSFOTBALLEN (13-19 ÅR): Ridabu skal gi et tilbud til alle gjennom en modell som legger vekt på det sosiale aspektet, ferdighetsnivået, treningsiveren og ambisjonene i spillergruppa. Det er viktig at alle spillere får et best mulig tilbud.

HOSPITERING: Treningsivrige bør få et tilrettelagt tilbud i tillegg til trening og kamper med eget lag. Dette kan være i form av ulike hospiteringsordninger og tilbud om ekstratreninger. Gjerne i samarbeid med andre klubber.

PRINSIPPER FOR VOKSENFOTBALLEN Voksenfotballen skal drives etter selvkostprinsippet og være et trenings- og aktivitetstilbud til foreldre og andre voksne i nærmiljøet (ambisjonsnivået er avhengig av den til enhver tid rådende situasjonen rundt klubben ifht spillere og aktivitetsnivå)

Sportsutvalget

RIDABU – Hele laget gjør deg god

Som trener eller lagleder i Ridabu IL må du kjenne til og forholde deg til de retningslinjer som klubben har vedtatt for sin virksomhet. Denne trener- og laglederhåndboken er et verktøy som skal gjøre jobben som trener og lagleder i Ridabu litt enklere, samtidig som den skal bidra til å sikre at alle spillere får et godt sportslig og sosialt tilbud i klubben. Hensikten med laglederhåndboken er å gi trenere og lagledere en innføring i hvordan de skal utføre sine oppgaver i tråd med verdigrunnlag, retningslinjer og regler for god fotball utarbeidet av Norges Fotballforbund.

I tillegg til denne håndboka vil hjemmesiden, www.ridabufotball.no, være et viktig sted for oppdatert informasjon om lagene, klubben og personer med tillitsverv.

Klubbens styre og sportslige utvalg skal legge forholdene best mulig til rette for trening og kamp i klubbens regi.

LAGLEDERROLLEN

Laglederrollen i Ridabu innebærer et administrativt ansvar for driften av laget. Være lagets kontaktperson mellom klubbens styre og sportslig utvalg.

 • Bruke eget brukernavn og passord på hjemmesiden til registrering av spillere, trenere, lagledere og eventuelle foreldrekontakter. Holde registreringen oppdatert gjennom sesongen og kvalitetssikre opplysningene. Spørsmål rundt registreringer og brukernavn / passord til lagets område på hjemmeside gjøres til web@ridabufotball.no

  • NB! Korrekt medlemsregister med ajourførte e-postadresse til forelder som skal betale kontingent og jevnlig oppdatere liste med til enhver tid korrekt antall aktive spillere. Viktig med tanke på medlemstilskudd og faktureringssystem.

 • Sette opp og bruke lagets egen e-postadresse for informasjon innad i klubben. Innføring ved kontakt med web@ridabufotball.no

 • Sørge for nødvendig utstyr til laget gjennom kontakt med materialforvalter matrial@ridabufotball.no eller mobiltlf (se hjemmeside for oppdatert mobilnr.)

  • Ta kontakt i så god tid som mulig før dere trenger utstyret. Gjelder spesielt spillertrøyer

  • Hold oversikt og orden på lagets spillertrøyer og materiell

 • Stå oppført som kontaktperson for laget på fotballkretsens oversikt og melde på lag i seriespill gjennom bane@ridabufotball.no (banekomiteen melder på alle lag i FIKS-systemet)

 • Bestille treningstider gjennom bane@ridabufotball.no

 • Ta rollen som KAMPVERT ( i samarbeid med trener/foreldrekontakt) ved kamper på Black River Park

  • Ta kontakt med dommer i god tid før kampen (gjelder kamper med klubbdommer). Dommerinfo finnes på kalenderen på hjemmesiden www.ridabufotball.no (Felt A, B eller kunstgress)

  • Skaffe ny klubbdommer til kamper hvor klubbdommerdommer melder avbud. Liste over registrerte klubbdommere finnes på www.ridabufotball.no

  • Ønske motstanders trenere, lagledere og spillere velkommen til kampen. Toaletter og evt. garderobe gjøres tilgjengelig

  • Dommer ønskes velkommen og veiledes etter behov før kamp, i pausen og etter hver kamp ( fokus på opplevelsen til dommer)

  • Lagledere på Ridabu har også et ansvar for å si i fra til tilskuere og andre lagledere som ikke oppfører seg etter fotballforbundets trener- og foreldrevettregler

 • Bidra til at foreldrene møter på dugnader i regi av klubben og laget. Spesielt viktig med fremmøte på kiosk og søppeltømming ( trenere og lagledere fritas hvis ønskelig for søppeltømming og kioskvakter)

 • Kvittere ut nøkkel til klubbens lokaler på Black River Park og evt. andre treningslokaler

 • Være spillernes og foreldrenes kontaktperson (sammen med evt. foreldrekontakt), og bidra aktivt til sosiale tiltak for laget.

 • Bidra til at alle foresatte / foreldre opplever lagets og klubbens aktivitet som positivt for sitt barn.

TRENERROLLEN

 • Legge til rette for fotballaktivitet med fokus på et godt sosialt miljø og ferdighetsutvikling av hver enkelt spiller

 • Forplikte seg til å følge klubbens retningslinjer for sin aktivitet

 • Holde seg oppdatert på de gjeldene prinsippene for barne- og ungdomsfotball gjennom hjemmesidene til Indre østland fotballkrets http://www.fotball.no/Kretser/indre_ostland/

og Norges fotballforbund http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/

 • Legge til rette for et fullverdig kamptilbud for alle spillere registrert i Ridabu IL

  • Dette innebærer at antall lag påmeldt i serie og cuper/ turneringer støtter opp under prinsippet om et fullverdig kamptilbud

  • Det betyr også at alle spillere som får beskjed om å møte til oppsatt kamp, skal spille kampen. Gjelder både for barne- og ungdomsfotball

  • I Ridabu er det viktigere å tenke spillerutvikling på lang sikt og at alle barn og ungdom skal spille fotball i Ridabu lengst mulig, enn å vinne kamper på kort sikt.

  • Bidra til et trygt og godt sosialt miljø for alle spillere. Slik at Ridabu IL fremstår som en attraktiv klubb for alle barn og unge på Ridabu og områdene rundt.

  • Klubbens målsetting er å gi et trenings- og kamptilbud i alle årsklasser i barne- og ungdomsfotballen.

  • I seriespill med 1. og 2. divisjon er det mulig å melde på lag etter nivådifferensieringsprinsippet, men samme retningslinjer som over gjelder uansett. Lag på samme årstrinn skal til vanlig trene sammen som en enhet.

 • Ta rollen som KAMPVERT ( i samarbeid med lagleder / foreldrekontakt) ved kamper på Black River Park (se laglederfunksjon)

 • Bidra til at alle foresatte / foreldre opplever lagets og klubbens aktivitet som positivt for sitt barn.

DOMMERE

 • Obligatorisk for alle gutte- og jentespillere på 7. trinn å delta på dommerkurs med klubbens dommerkoordinator hver vår. De som ønsker det blir satt opp til å dømme kamper i barnefotballen (6-12 år).

 • Klubbdommere må selv melde fra om oppsatte kamper man ikke kan dømme. Dette gjøres til lagleder på det Ridabulaget som er satt opp som hjemmelag. Kontaktinfo på lagledere finnes på www.ridabufotball.no

 • Spillere som tidligere har gjennomført klubbdommerkurs må også ta det samme kurset hvert år for å kunne dømme.

 • Alle trenere og lagledere i barnefotballen bør også delta på vårens dommerkurs for å ivareta klubbens dommere i rollen som kampvert

TURNERINGER / CUPER

 • Klubben dekker påmeldingsavgiften til 2 turneringer pr. lag gjennom sesongen. Andre utgifter som for eksempel deltakerkort, transport og overnatting må lagene dekke selv. Laglederne oppfordres til å være nøkterne i antall cuper man deltar på

 • 11’er lag ytes ytterligere turneringsstøtte til deltakelse på større turneringer som går over flere dager. Avtales etter søknad til sport@ridabufotball.no

 • Alle lag er forpliktet til å delta på Totte-cup som arrangeres på RIDABUDAGEN siste helga i april. Dette er en internturnering med fokus på sosialt samvær på tvers av årstrinnene og en del av dommeropplæringen for klubbens nye dommerrekrutter. Familie og venner oppfordres til å møte opp for å se fruktene av klubbens arbeid for barn og unge i nærmiljøet

 • Klubbens A-lag skal være selvfinansierende og står i tillegg som arrangør av Totte-cup og Ridabus fotballskole i august


 


 

FORSIKRINGER

 • Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre.

 

 • For spillere under 12 år er det et krav om at spillerne er registrert som medlem av en fotballklubb tilknyttet Norges Fotballforbund. Spillerne vil dermed også være dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i øvrige idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund.

 

 • Dette betyr at alle fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under grunnforsikringen.

 

 • Spillere som har fylt 12 år må være registrert i Fotballens Informasjons- og kommunikasjonssystem (FIKS) som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen. Lagene må så raskt som mulig gjennomgå sine spillere i FIKS for å forsikre seg om at alle som skal spille fotball i serie og cuper ligger inne i FIKS (Liste sendes ut av styret). Dette er den eneste muligheten for at spillerne er SPILLEBERETTIGET og FORSIKRET. Lagledere må gi rask beskjed til web@ridabufotball.no om spillere slutter. Disse spillerne må INAKTIVISERES / SLETTES av klubben

 

 • Alle skader må være innrapportert via skadeskjema på https://partner.agsforsikring.no/nff/ Skademeldingen skal fylles ut av skadelidte/foresatte

 • Idrettens Skadetelefon (02033) skal bestille utredning og behandling hvis Fotballforsikringen skal dekke kostnaden

 • Alle har fått tildelt lagsforsikring og spillerne/foreldrene må på eget initiativ kjøpe seg opp for å få en bedre dekning. Vi anbefaler at alle lagene informerer spillere og foreldre i klubben om tilbudet med utvidet forsikring


 

POLITIATTEST

 • Alle frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. (I Ridabu IL gjelder dette for samtlige trenere og oppmenn til utøvere som ennå ikke har fylt 18 år). Ta utskrift av skjema fra www.ridabufotball.no og få klubbens underskrift før levering til politiet. Godkjent attest tilsendt fra politiet skal fremvises klubbens kontaktperson (Tom Zachariassen, 95058343)


 

Styret og sportslig utvalg

                                              
                           Hele laget gjør deg god
Ridabu Fotball
Postboks 9, 2322 Ridabu

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift