Gjerdrum IL

Barnefotball

Barnefotball

Barnefotballens verdigrunnlag

Barnefotballens tre grunnverdier:

Likhetsprinsippet

Gjelder innad i ett lag.


Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til å kunne delta i fotballen, uavhengig av nivå, alder, kjønn eller kulturell bakgrunn.

Konsekvensene vil være at alle får delta med likt utgangspunkt. La alle spille like mye og la alle i tur få spille fra start! Dette for at alle barna skal få muligheten til å oppleve et fotballspill både gjennom trening og kamp.

Topping av lag skal ikke forekomme i barnefotballen!

 

Jevnbyrdighetsprinsippet

Gjelder forholdet mellom lagene.

Bygger på filosofien om at en skal etterstrebe jevnbyrdighet både i trening og kamp, for på den måten å skape spenning, glede og engasjement.

Konsekvensene av dette prinsippet vil være at alle lagene må starte ”likt på startstreken”. Dersom et lag topper – mens andre lag lar alle spillerne få spille like lenge, vil dette skape et ulikt utgangspunkt for kampen.

Ingen lag er tjent med å vinne 17-0 – eller å tape 0-17!

 

Breddeformelen: Trygghet + Mestring = Trivsel

Trivsel har et ganske "romslig” innhold som på en måte favner mange viktige følelsesbegreper. Både fellesskap, glede, inkludering og tilhørighet skaper trivsel eller er forutsetninger for trivsel. 

Trygghet vil også helt klart være et sentralt element i det å trives. At barnet føler den rette tryggheten både i forhold til aktiviteten, sine medaktører og ikke minst til de voksne i idrettsmiljøet. Som grunnlag for frigjøring av energi og utfoldelse er trygghet et grunnleggende behov hos barn.

Mestring handler om å få til noe, klare en oppgave, ta en utfordring – beherske den, oppnå et mål - alene eller i samhandling og samspill med andre. Dette er et meget sentralt behov for oss mennesker – også for barn! Det å mestre noe utløser positive og gode følelser som både glede, selvverd, stolthet og selvtillit. I arbeid med barn er det derfor fundamentalt å tilpasse aktivitetene slik at spillerne opplever mestring – dette gjelder også de som ikke er så flinke rent idrettslig!

 

 Brådalsgutua 10

2022 Gjerdrum

Epost: dagligleder@gil.no

Tlf. 977 15 115
 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift