Idrettsforeningen

Lover

Lover

LOVER for allianseidrettslaget Vålerengens IF og allianseidrettslagets klubber

Ny lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011 og 22. oktober 2015 har en endret oppbygging enn tidligere lovnorm og tidligere lover for Vålerengens IF og klubbene i allianseidrettslaget:

Definisjoner

I lovnorm står ”En idrettslagsallianse består av et allianseidrettslag og ett eller flere idrettslag”som allidrettslag og idrettslag.

I Vålerengens IF er det innarbeidet følgende:

Allianseidrettslaget Vålerengens IF har navnet Vålerengens Idrettsforening og i lovtekst er ”laget” erstattet med idrettsforening eller forening der hvor det synes hensiktsmessig.

Idrettslagene i allianseidrettslaget har betegnelse klubber og i klubbenes lover er ”laget” erstattet med klubb der hvor det synes hensiktsmessig. Klubbene heter Vålerenga og med hvilken idrett de bedriver.

Betegnelsen lag benyttes på lagenheter som er sammensatt i aktiv idrett. Dette gjelder fotballag, håndballag, ishockeylag osv. i lagidretter og stafettlag i individuelle idretter

 

Veiledning til lovnorm for idrettslag

Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov.

Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettskretsen for godkjenning. (www.idrettsforbundet.no/idrettskretser1/)

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov.

NIFs regelverk er tilgjengelig på www.idrettsforbundet.no

 

LOV FOR ALLIANSEIDRETTSLAGET VÅLERENGENS IDRETTSFORENING

Stiftet 29. juli 1913, sammensluttet med Sportsklubben Olymp, stiftet 18. juli 1915

Loven vedtatt 1988 med senere endringer vedtatt senest av 9. juni 2009

Loven godkjent av Idrettsstyret 27. januar 2010

Omarbeidet 2013 basert på  Lovnorm for idrettslagsallianse 2011

(Vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012)

Lov vedtatt på ekstraordinært årsmøte 01. september 2014

Oversendt Idrettstyret 16. september 2014

Loven godkjent av Idrettsstyret 24.oktober 2014

Revisjon årsmøte 19. mai 2015

Oversendt Idrettstyret 10. november 2015

Revidert tekst i § 19B etter tilbakemelding 28.01.2016

Omarbeidet 2016 basert på  Lovnorm for idrettslagsallianse, vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

Lov vedtatt på årsmøte 25. mai 2016

Loven godkjent av lovutvalget i Oslo Idrettskrets 14. februar 2017

Loven § 1, punkt (3) endret og vedtatt på årsmøte i VIF 29. mars 2017

Loven godkjent av lovutvalget i Oslo Idrettskrets 31 mars

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1       Formål

 

(1)       I Vålerengens Idrettsforenings formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

 

(2)       Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

(3)       Foreningen skal aktivt arbeide for å utvikle et idrettsmiljø, med klar front mot vold og rasisme.

Foreningen har eierskap og det overordnede ansvaret for overvåking og utvikling av merkevaren Vålerengens Idrettsforening og logoens utforming. Foreningen skal holde oversikt og orden på kontrakter og retningslinjer knyttet til dette. Foreningens farger er blått, hvitt og rødt. Foreningens logo er en ellipse med Idrettsforeningens initialer VIF der forholdet mellom storakse og lilleakse er 1,72. Foreningens farger og logo skal benyttes på klubbenes hjemme- og reservedrakter. Hovedfargen på klubbenes hjemmedrakter skal være blå. Foreningens hovedstyre kan etter søknad dispensere for fargene på reservedraktene.

 

§ 2       Organisasjon

 

(1)       Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

 

(2)       Vålerengens Idrettsforening er medlem av de(t) særforbund som klubbenes årsmøte bestemmer.[1]

 

(3)       Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Oslo idrettskrets, hører hjemme i Oslo kommune, og er medlem av Oslo idrettsråd[2].

 

(4)       Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

 

 

§ 2 B Idrettslagsallianse

 

(1)       Vålerengens Idrettsforening allianseidrettslag inngår i en idrettslagsallianse med følgende idrettsklubber: Vålerenga Fotball, Vålerenga Fotball Elite, Vålerenga Ishockey Bredde, Vålerenga Ishockey Elite, Vålerenga Håndball, Vålerenga Ski, Vålerenga Innebandy, Vålerenga Amerikansk Fotball og Vålerenga Basket. Allianseidrettslagets formål er å drive idrett[3] organisert i NIF.

 

(2)       Idrettslagene i idrettslagsallianse plikter å benytte samme navn og logo som allianseidrettslaget, i tillegg til angivelse av idrettsgren, og er i den forbindelse bundet av allianseidrettslagets lov og vedtak. Medlemmer i idrettslagene i idrettslagsalliansen plikter å inneha medlemskap også i allianseidrettslaget.[4]

 

(3)            Opprettelse av nye idrettslag i alliansen krever samtykke fra Idrettsstyret.

 

(4)      Oppløsning av en idrettslagsallianse med påfølgende sammenslutning av allianseidrettslaget og idrettslag(ene) til et ordinært idrettslag, krever vedtak med 2/3 flertall på berørte årsmøter. Sammenslutning av allianseidrettslaget med ett eller flere idrettslag uten oppløsning av idrettslagsalliansen krever vedtak med 2/3 flertall på berørte årsmøter. Idrettslag i en idrettslagsallianse har ikke adgang til å tre ut av idrettslagsalliansen.

 

§ 3       Medlemmer

 

Kun medlemmer av de klubber som Vålerengens Idrettsforening organiserer kan være medlemmer av foreningen.

(1)       For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:

a)         akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds

            regelverk og vedtak.

b)        ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

 

(2)       Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt.  Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

 

(3)       Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

 

(4)       Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og vedtak.

 

(5)       Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

 

(6)       Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

 

(7)       Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.

 

(8)       Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

 

(9)       Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

 

(10)     Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

 

 

§ 4       Medlemskontingent og avgifter

 

Medlemskontingenten fastsettes av klubbenes årsmøte.[5] Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud.

 

Hvilken andel av kontingenten skal overføres til Vålerengens Idrettsforening etter fastsettelse på Idrettsforeningens årsmøte.

 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

 

§ 5       Kjønnsfordeling

 

(1)       Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
 

(2)       Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

           

(3)       Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

 

(4)       Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.

 

§ 6       Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

 

(1)       For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.

 

(2)       Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7 (3), har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

 

(3)       Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

  

(4)       Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. 

 

(5)       Forslagsrett:

a)        Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.

b)        Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget

c)         Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.

d)         Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

e)        Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.

 

(6)       Talerett:[6]

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i             idrettslaget.

 

§ 7       Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

 

(1)       En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et idrettslag i en idrettslagsallianse er ikke valgbar til verv i øvrige idrettslag i samme idrettslagsallianse. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(2)       En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer. 

 

(3)       Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.

 

(4)       Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.

 

(5)       En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.

 

(6)       Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

 

 

§ 8       Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget

 

(1)       Et medlem som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

 

(2)       Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

 (3)      En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

       

(4)       Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant.  Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

 

§ 9       Inhabilitet

 

(1)       En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å            tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a)        når vedkommende selv er part i saken,

b)         når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,

c)         når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,

d)         når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

 

(2)       Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.   

 

(3)       Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettslaget.

 

(4)       Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

      

(5)       Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

 

(6)       I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

 

(7)       I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

 

(8)       Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.

 

 

§ 10     Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

 

(1)       Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

 

(2)       Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling[7] eller ved fjernmøte[8]. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

            

(3)       Det skal føres protokoll fra styremøter.

 

 

§ 11     Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

 

(1)       Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

 

(2)       Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3)       Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

 

III. ØKONOMI

 

§ 12     Regnskap, revisjon, budsjett mv.

 

(1)       Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.[9]

 

(2)       Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal laget følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal laget følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene.  Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

 

(3)       Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

 

(4)       På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

 

(5)       Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere.

 

(6)       Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

 

(7)       Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

 

 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

 

§ 13     Årsmøtet

 

(1)       Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned[10].

 

(2)       Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

 

(3)       Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

 

(4)       Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

 

(5)       Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

 

(6)       På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av saklisten.

 

§ 14     Ledelse av årsmøtet

 

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være medlem. Det kan velges flere dirigenter og referenter.

 

§ 15     Årsmøtets oppgaver

 

(1) Årsmøtet skal[11]:

 

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.[12]                                                                                                                                                        

7. Fastsette andel av medlemskontingenten som skal overføres til Vålerengens Idrettsforening. Medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, fastsettes på klubbenes årsmøte.[13]

8. Vedta foreningens budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.[14]

10. Foreta følgende valg:[15]

Hovedstyre bestående av Arbeidsutvalg (AU) og representanter fra klubbene:

 1. Leder og nestleder

 2. Kasserer, sekretær og et styremedlem og 1 varamedlem[16]

 3. Representanter og vararepresentanter fra de tilsluttede klubbene ved navns nevnelse Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

 4. 2 revisorer.[17]

 5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

 6. Økonomiutvalg bestående av 4 medlemmer.

 7. Lovkomité bestående av 5 medlemmer som ikke samtidig kan være medlemmer i styret

 8. Bannerkomité med 3 medlemmer og 2 varamedlemmer.

 9. Redaktør og medlemmer av redaksjonen for klubbavisen.

 10. Redaktør for websidene.

 11. Valgkomité bestående av leder, 2 medlemmer og et varamedlem.

 12. Stiftelsen Tippens Fonds styre bestående av leder og 5 medlemmer i henhold til

 stiftelsens vedtekter.

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

 

(2) Valg av Arbeidsutvalg og varamedlem gjelder for to år av gangen, slik at det ene det året velges leder, sekretær og et varamedlem, og det neste året nestleder, kasserer, et styremedlem og et varamedlem.

Arbeidsutvalgets medlemmer, varamedlem og komitéledere velges enkeltvis.

De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

 

Leder fra hver av de tilsluttede klubber skal velges ved navns nevnelse for ett år av gangen.

 

Vålerenga Ishockey har et medlem fra Elite og et medlem fra Bredde.

 

Vålerenga Fotball og Vålerenga Fotball Elite har et medlem fra hver klubb.

 

(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret..

 

 

§ 16     Stemmegivning på årsmøtet

 

(1)       Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

 

(2)       Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

 

(3)       Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

(4)       Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 17     Ekstraordinært årsmøte

 

(1)       Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:

 

a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget.

b) Vedtak av styret i idrettslaget.

c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.

d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer.

 

(2)       Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på idrettslagets internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.

 

(3)       Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

 

(4)       Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

 

(5)       Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

 

 

§ 18     Idrettslagets styre

 

(1)       Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet[18] mellom årsmøtene.

 

(2)       Styret skal bl.a.:

a)         Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b)         Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

c)         Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.

d)        Representere idrettslaget utad.

e)         Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.[19]

f)         Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten[20].

 

 

(3)       Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.

 

§ 19     Grupper og komiteer

 

(1)       Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

 

(2)       Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9.

 

(3)       Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:

 1. Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.

 2. Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist.

 3. Det årlige møtet skal:[21]

  1. Behandle regnskap.

  2. Behandle gruppens årsberetning.

  3. Fastsette budsjett.

  4. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7.

  5. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.

 4. Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.

 5. Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedstyrets godkjenning, jf. § 18.

 

Lovkomitéen

Lovkomitéen skal sørge for at foreningens lover ajourføres årlig i overensstemmelse med vedtak fattet av årsmøtet og pålegg fra overordnet idrettsmyndighet.

Alle forslag til endring av loven skal forelegges lovkomitéen til lovteknisk vurdering.

Komitéens ajourføring og uttalelse til lovendringer skal fremlegges på årsmøtet.

Lovkomitéens rolle gjelder også for de klubber som foreningen organiserer.

Lovkomitéen kan på eget initiativ påpeke mangler ved gjennomføring av foreningens/klubbenes årsmøtevedtak og forhold som avviker fra NIFs bestemmelser.

 

Valgkomitéen

Foreningen skal ha valgkomité som velges på fritt grunnlag på foreningens årsmøte. Komitéen har som oppgave å legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på årsmøtet unntatt valgkomité.

 

Aldermannsligaen/Dameligaen

Foreningen har følgende grupper: Aldermannsligaen og Dameligaen. For gruppenes økonomiske forpliktelser hefter hele foreningen. Gruppene kan ikke inngå avtaler eller representere foreningen utad uten styrets godkjennelse.

 

§19B Forholdet til klubbene som Idrettsforeningen organiserer

 

Vålerengens Idrettsforening organiserer klubbene Vålerenga Fotball, Vålerenga Fotball Elite, Vålerenga Ishockey Bredde, Vålerenga Ishockey Elite, Vålerenga Håndball, Vålerenga Ski, Vålerenga Amerikansk Fotball, Vålerenga Innebandy og Vålerenga Basket

 

Innmelding i en av klubbene medfører automatisk medlemskap i foreningen.

Foreningen kan ikke ha medlemmer som ikke er tilsluttet en av klubbene.

 

Klubbene er forpliktet til å følge foreningens gjeldende lover og bestemmelser.

 

Foreningens styre er forpliktet til å påse at ingen av klubbene foretar seg noe som er egnet til å skade foreningens navn og rykte.

Klubbene er forpliktet til å bruke foreningens farger og logo, i tillegg til angivelse av idrettsgren, og er i den forbindelse bundet av Idrettsforeningens reglement og vedtak.

 

 • Klubben må etterleve VIFs verdigrunnlag som beskrevet i VIFs formålsparagraf punkt 2 og 3.

Foreningen kan ikke organisere mer enn ett idrettslag innen hver særidrett.

Det er fra Idrettstyret gitt unntak for Vålerenga Ishockey Bredde og Vålerenga Ishockey Elite.

Det er fra Idrettstyret gitt unntak for Vålerenga Fotball og Vålerenga Fotball Elite.

 

Klubbene kan ikke være medlem av mer enn et særidrettsforbund.

 

Klubbene organisert av foreningen plikter å benytte Vålerenga i tillegg til angivelse av idrettsgren i sine navn.

 

Utmerkelser

Vålerengens Idrettsforening har følgende æresbevisninger:

Æresmedlemskap, Fortjenstmedaljen og Hedersnåla.

 

Etter innstilling fra styret kan årsmøtet med 2/3 flertall etter skriftlig avstemming innvotere som æresmedlemmer medlemmer som i særlig grad har gjort seg fortjent av foreningen.

 

Foreningens fortjenstmedalje tildeles av styret til medlemmer som gjennom en årrekke har utført særlig fortjenstfullt arbeid for foreningen. Med æresmedlemskapet og fortjenstmedaljen følger medalje og foreningens diplom. Med æresmedlemskap følger også med et jakkemerke. Æresmedlemskap kan bare tildeles personer som har fått fortjenstmedaljen.

 

Hovedstyret i foreningen og styrene i klubbene står for tildeling av Hedersnåla.

Det er utarbeidet egne kriterier for hedersbevisningene.

 

Alle æresmedlemmer skal inviteres gratis til jubileumsfester, banketter og tilsvarende, samt alle idrettsarrangementer i foreningens regi og i regi av klubbene. Alle medlemmer med fortjenstmedalje skal ha gratis adgang til alle idrettsarrangementer arrangert av klubber der disse er medlemmer og det anmodes om at de også inviteres til jubileumsfester og banketter.

Foreningen har et overordnet ansvar for gjennomføringen og finansieringen av dette.

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

 

§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

 

§ 21     Lovendring

 

(1)       Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

(2)       Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

 

(3)       I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

 

(4)       Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

 

§ 22     Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør

 

(1)       Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

 

(2)       Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21.

                                                                                

(3)       Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.

 

[1] Idrettslaget må være medlem av de(t) særforbund som organiserer idretten(e) laget driver, med mindre laget utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov § 10-1. Dette skal fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan som vedtas av årsmøtet. Det er også årsmøtet som vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund.

[2] Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn én kommune, avgjør idrettslagets årsmøte hvilket idrettsråd det tilhører.

[3] Tidligere kunne allianseidrettslag ha som formål å organisere idrettslag. Denne bestemmelsen ble endret i 2011.  Bestemmelsen om at allianseidrettslaget plikter å drive idrett gjelder kun for allianseidrettslag som er etablert etter 08.05.11

[4] Årsmøtet i allianseidrettslaget kan vedta at disse medlemmene ikke skal betale kontingent til allianseidrettslaget.

[5] Idrettslaget kan innføre forskjellige kontingentkategorier (f.eks. for familier, pensjonister, studenter). Kontingenten må være på minst kr 100 per medlem. Årsmøtet kan vedta at æresmedlemmer skal være fritatt for betaling av kontingent.

[6] Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Dersom idrettslaget har engasjert revisor, må følgende punkt legges inn i (6): «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.»

[7] For eksempel per e-post.

[8] For eksempel møte per telefon/videokonferanse.

[9] Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.

[10] Vedtak om årsmøte innen mars måned er fastsatt av Idrettsstyret, jf. NIFs lov § 2-11 (8) siste setning.

[11] Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.

[12] Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag.

[13] Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse.

[14] Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.

[15] Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitsvalgte det er behov for.

[16] Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. Alle styremedlemmer, også leder og nestleder, kan velges til spesifikke oppgaver.

[17] Idrettslag med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, og må innta følgende som nytt punkt 10: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.»  Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og nytt punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité med minst to medlemmer.»

[18] Hovedstyret leder og forplikter laget. Dette innebærer at det er hovedstyret som kan foreta ansettelser og inngå evt. andre avtaler som forplikter idrettslaget juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt instruks eller vedtak gi idrettslagets gren-/gruppestyrer fullmakt til å forplikte laget innenfor instruksens/vedtakets rammer.

[19] Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller personer med utviklingshemming.

[20] Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år.

[21] Dette er minimumsoppgaver for det årlige møtet, som også kan behandle andre saker, f.eks. å foreslå kandidater til gruppestyret til valgkomiteen, jf. (3) bokstav a).

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift