Innstilling fra navnekomiteen

Hovedstyret nedsatte 30. august 2017 en navnekomite for å føre saken videre. Komiteen har bestått av 2 personer fra hver av enhetene: arbeidsutvalget, fotball, friidrett, håndball og innebandy. Egil Andre Aas fra arbeidsutvalget har ledet komiteen.

I mandatet for proskjektet ble det indikert noen føringer:

- Lagets logo skal beholdes uendret
- Forslag som fremmes bør antas å ha sterk støtte i medlemsmassen
- For eventuelt nytt navneforslag bør det tilstrebes løsning uten spesialtegn og et navn som vil være
  lett å kommunisere i markedet, på nett og på sosiale medier.

23. januar 2018 oversendte komiteen følgende forslag til hovedstyret:

1. Laget søker Norges idrettsforbund om registrering av nye formelle navn som siden registreres i
    Enhetsregisteret i Brønnøysund slik:
    UKI Jessheim IL, UKI Jessheim Fotball, UKI Jessheim Friidrett, UKI Jessheim Håndball. 
2. Det understrekes at lagets logo beholdes uendret og at det sies klart fra at det gis anledning til å
    benytte navneelementer fra logoen når dette ønskes. UKI er forkortelse for Ullensaker/Kisa IL,
    og derved er navnet med videre og kan benyttes i ulike sammenhenger.
3. Forslaget bør gjennomgås i møter (evt. årsmøter) i lagets enheter for å avklare tilslutning
    før det eventuelt legges 
fram i allianselagets årsmøte.

    Forslaget fra Navnekomiteen til Hovedstyret fremsendes uten dissens.

Forslaget ble behandlet i hovedstyret 31. januar 2018, og der ble det vedatt å sende saken
til høring i de enkelte gruppene.
Høringsfristen til Hovedstyret er 9. mars 2018.


Det vises også til vedleggene som gjengir komiteens innstilling i sin helhet, samt en tilknyttet presentasjon.

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift