Innkalling til årsmøte i Kolbotn Idrettslag

Det innkalles til årsmøte i Kolbotn Idrettslag 13. mars kl 1900. Møtet avholdes på Klubbhuset, Sofiemyr stadion.


Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.
Forslag og saker sendes til epost@kolbotnil.no

Foto: Tom Ullsgård

§ 13 Årsmøtet

(1) Årsmøtet er Kolbotn ILs høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på Kolbotn ILs internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på Kolbotn ILs internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

(4) Alle Kolbotn ILs medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. Kolbotn ILs lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av saklisten.


§ 15 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal (Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.):
(1) Godkjenne de stemmeberettigete.

(2) Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

(3) Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

(4) Behandle Kolbotn ILs årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

(5) Behandle Kolbotn ILs regnskap i revidert stand.

(6) Behandle forslag og saker.

(7) Fastsette medlemskontingent på minst kr 100 og treningsavgift, og gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

(8) Vedta Kolbotn ILs budsjett.

(9) Behandle Kolbotn ILs organisasjonsplan.

(10) Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 3 styremedlem og 3 varamedlem
c) 1 representant fra hvert gruppestyre
d) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
e) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere Kolbotn ILs regnskap
f) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Kolbotn IL har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
g) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
h) Kontrollkomité med to medlemmer og ett varamedlem

0

1 Avtaler

2 Støtt klubben vår

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift