Oppegård IL

Valgkomiteen

Valgkomiteen

Valgkomiteen er en uavhengig og selvstendig komite. Dette er fotballgruppas viktigste komite for å sikre at riktige personer velges til å styre klubben. I fotballgruppa er det et mål at valgkomiteen også rekrutterer personer til Sportslig utvalg.

Det anbefales å ha dialog med styret under prosessen. Det er viktig at valgkomiteens medlemmer setter seg inn i idrettslagets lover (basert på lovnorm for idrettslag). Viktige prinsipper er at valgkomiteen må starte i god tid slik at ikke arbeidet preges av hast. Og alle kandidater skal være forespurt og sagt JA.

Komiteens innstilling skal foreligge med andre saksdokumenter 1 uke før. Ref lovnorm for idrettslag  § 13.

 

Litt om hva loven sier om årsmøte og valg ihht. Lovnorm for idrettslag og NIFs lov:

 • For å stille til valg må personen være fylt 15 år og ha vært medlem av idrettslaget i minst
  èn måned og ha betalt medlemskontingent. Ref.§6 Lovnorm for idrettslag.
 • En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til verv i laget. Ref § 7 Lovnorm for idrettslag. Gjelder ansatte som har dette som hovedgeskjeft. For eksempel trenere eller andre som mottar honorar og kun jobber timer kan velges inn i styret.
 • Det skal velges personer fra begge kjønn. Sammensetningen av styret skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen. Men det må være representanter fra begge kjønn der det velges eller oppnevnes flere enn 3 personer. Ref. §2.4 i NIFs lov.
 • For andre begrensninger se loven.

Forarbeid:

Start med arbeidet i god tid – min. 6 måneder før årsmøte

Vær orientert og oppdatert

 • Sørg for å ha kunnskap om klubbens verdier, visjon og mål

 • Sørg for å bli holdt orientert gjennom året. Be om å få tilsendt referater, nyhetsbrev og/ eller annen aktuell informasjon

 • Ha dialog med klubben/styret for å finne ut hvordan styret har fungert i perioden

   

  Lag en fremdriftsplan

 • Lag en tidsplan med oppstart av arbeidet min.3-6 måneder før årsmøte

 • Hva og hvordan skal arbeidet utføres.Lag en oversikt over hvilke funksjoner som skal velges på årsmøte. Dette finnes det en oversikt over i klubbens lover. Finn ut hvem som er på valg av disse

 • Deleger oppgaver til alle i komiteen.

   

   

  Kartlegging:

 • Ta kontakt med alle som er på valg

 • Lag et spørreskjema med spørsmål om personen ønsker gjenvalg eller ikke. Se forslag

 • Send ut et spørreskjema til de som er på valg

 • Dersom en velger å ikke sende ut skjema bør spørsmålene stilles i en samtale med personen. Men for best mulig kontinuitet anbefales det å få skriftlig svar slik at neste valgkomite har med seg historikken

 • Forsøk å danne et bilde av hvilken kompetanse klubben har behov for i sitt arbeid.

   

  Rekruttering:

 • Avtal et personlig møte med aktuelle kandidater. Personlig kontakt er viktig, og øker statusen. Det viser seg at flere sier ja av de som det gjennomføres et møte med.

 • Valgkomiteens medlemmer må vise engasjement og være motivert når de er i samtale med kandidater.

 • Gi en så nøyaktig beskrivelse av styrearbeidet som mulig

 • Legg vekt på at det gir glede og er sosialt

 • Fortell av vedkommende er viktig for klubben p.g.a sin kompetanse, engasjement…….

   

  Ikke si ” det er ikke noe å gjøre”

   

  Presentasjon på årsmøte:

 • Innstillingen skal vise en totaloversikt over styret, komiter og utvalg; både de som skal velges på årsmøte (regulert i klubbens lover), og de som skal fortsette. Se forslag

 • Presenter hvem som har sittet i valgkomiteen og hvordan arbeidet har foregått.

 • Valgkomiteen legger frem sin innstilling på klubbens årsmøte med begrunnelse for hvorfor disse kandidatene blir foreslått.

 • Valg skjer etter retningslinjer gitt i loven.

 • Ved benkeforslag må valgkomiteen være forberedt på å fortelle om de foreslåtte kandidatene

   

  Ny valgkomite:

 • Ny valgkomite skal foreslås av styret (ikke valgkomiteen selv)

 • Finn alltid motiverte personer. Dersom personer som går ut av styret er lei og lite positive er ikke klubben tjent med at disse går inn i valgkomiteen.

   

   

   

   

 

 

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift