Vigra IL

RotaKGB/Vigrahallen/Synes

RotaKGB/Vigrahallen/Synes

Kontaktperson: Jan Petter Meberg, Jan.Petter.Meberg@stokke.com eller 91668010.

Historien - viktige hendelser i kunstgressbaneprosjektet
Historien - viktige hendelser i hallprosjektet

Desember 2009

3. des.: Årsmøtet i Vigra IL besluttet å sette ned en gruppe som skulle se på mulighetene for å bygge hall.

14 des.: Arbeidsgruppen ble invitert til Krfs gruppemøte for å fortelle om planene

Kommunestyre besluttet 15. desember at tomten nord for Vigra skole skulle omreguleres til hall/idrettsformål.

 

Følgende vedtak ble fattet 15. desember:

"Regulering av areal disponert til offentlige føremål nord for Vigra skule med sikte på idrettshall/idrettsføremål.

Kommunestyret pålegg formannskapet å setje i gong arbeidet på første møte i 2010.

Kommunestyret ber komite for miljø- og kultursaker om å innarbeide idrettshall i kulturplanen slik at det kan søkjast om tippemidlar i 2010.

Nytt prosjekt investeringsbudsjett kr. 100 000. Finansiert ved lån."

 

Januar - Februar

Ekstraordinært årsmøte i Vigra IL. Her ble det gitt full støtte til arbeidsgruppen om å jobbe videre med det "største alternativet", og forsøke å få til et samarbeid med kommunen.

Etter årsmøtet ble prosjektorganisasjonen etablert. En gruppe fikk ansvaret for å starte opp andelssalget, mens den andre gruppen gikk i dialog med potensielle leverandører.

Vi gjennomførte flere møter med kommunepolitikere, og administrasjonen i Giske kommune. Vi hadde også møte med anleggskonsulenten til NFF, Svein Aure.

 

Mars - April

Hallen oppe til vurdering i kulturkomite, oppvekstkomite og Giske idrettsråd.

Alle som til nå har uttalt seg er positive til tiltaket, men Vigra IL savner konkrete tilbakemeldinger fra kommunens politiske ledelse hva gjelder deltakelse i prosjektet.

 

11. mai 2010 - Kommunestyremøte

Giske kommunestyre besluttet 11. mai at Giske kommune skulle delta i en felles utredning sammen med Vigra IL vedr. idrettshall ved Vigra skole. Utredningen skal ende opp i et beslutningsgrunnlag til kommunestyremøte i september. Da skal kommunen ta stilling til om de ønsker å stå som eier av hallen, og finansiering. Kommunen stiller med følgende representanter i arbeidsgruppen: Leder i Komitè for miljø og kultur, Leder i Komitè for oppvekst, Leder i komitè for tekniske saker, samt representanter fra administrasjonen. Også idrettsrådet er invitert til å delta.

Vigra IL ser meget positivt på det vedtaket som nå er fattet, og ser frem til det videre arbeidet som nå ligger foran oss. Vi vil i det kommende arbeidet vurdere behovet knyttet til hall (idrettslag, skole, barnehage osv.), kostnader, og en optimal utforming av hallen.

 

21 juni gjennomførte Vigra IL et styremøte der det ble gjort opp status vedr. andelssalget. Fortsatt har vi ikke nådd våre mål, men resulatet og signalene sålangt er såpass positive at vi har konkludert med at det er grunnlag for å gå videre med prosjektet. Strategien nå blir å jobbe for at vi sammen med Giske kommune klarer å realisere en flerbrukshall i nærheten av Vigra skole. Dersom kommunen beslutter å bygge en hall som tilfredstiller vårt målsettingsdokument er vi innstilt på å gi et "betydelig" byggetilskudd. Størrelsen på dette tilskuddet avhenger av de rettigheter vi får i hallen, og de støtteordninger som vi måtte klare å forhandle oss frem til. Vi har nå tatt kontakt med flere banker og søkt om lån.

Beslutning om kommunal deltakelse i hallprosjektet vil bli fattet i kommunestyremøtet i september. Etter hva Vigra IL kjenner til vil dette møtet bli gjennomført 21. september. Alle som ønsker seg hall oppfordres til å stille som bisittere på dette kommunestyremøtet.

Dersom kommunen velger å si nei til hall har Vigra IL konkludert med at det er "økonomisk" mulig å gjennomføre et mindre prosjekt på egenhånd. Dette vil kreve mye hva gjelder innsats, så dersom dette alternativet blir en realitet må vi alle være innstilt på en felles dugnad litt utenom det vanlige.

I slutten av juli begynte arbeidet med å fakturere bestilte andeler. Totalt er det nå sendt ut ca. 300 fakturaer. De privatpersoner som har mottatt faktura er blitt bedt om å føre opp personnummer i merknadsfeltet. Årsaken til dette er at ligningsmyndighetene krever dette for å kunne forhåndsutfylle skattefradraget på selvangivelsene. Alle personnummer vil bli behandlet konfidensielt, og innrapportert ligningsmyndighetene via Norges Idrettsforbund. Dersom noen ikke ønsker å opplyse personnummer er det mulig å legge ved fakturaen som vedlegg, og selv føre opp fradraget på selvangivelsen.


Forpliktende tilbud fra Vigra IL til Giske kommune.

19. august sendte Vigra IL et forpliktende tilbud til Giske kommune vedrørende vår deltakelse i et felles hallprosjekt. Her går det frem at vi er villig til å gi et byggetilskudd på kr. 5 mill. I tillegg er vi villige til å dekke driftskostnadene (strøm og vedlikehold) på fotballdelen. Vigra IL har stilt følgende betingelser for byggetilskuddet:

- kommunen bygger en hall som minimum tilsvarer Vigra ILs målsettingsdokument

- Vigra IL får enerett til å selge reklame på/i hallen

- Vigra IL disponerer fotballdelen av hallen etter kl. 17.00 hele uken, og hele hallen i helgene.

- byggetilskuddet gir Vigra IL de samme rettighetene til driftstilskudd som gjelder i Godøyhallen

- det gies kommunal garanti på Vigra ILs lån

Se tilbudsbrevet vedlagt denne artikkel.

Fakturering av andeler / Deltakelse i arbeidsgruppe

Giske kommunestyre besluttet 11. mai at Giske kommune skulle delta i en felles utredning sammen med Vigra IL vedr. idrettshall ved Vigra skole. I juni har Vigra IL deltatt i dette arbeidet. Arbeidsgruppen har nå sendt ut forespørsel til alle lag/organisasjoner med spørsmål om hva slags behov de ser for seg relatert til en slik hall. 

 

Kommunestyremøte 21. sep. 2010

Tirsdag 21. sep. la arbeidsgruppen som har utredet hallspørsmålet frem en endelig rapport for politisk behandling. Forventningene blandt Vigra ILs tilhørere var stor for at kommunen ville ta stilling til kommunal deltakelse. Det var derfor tydelig skuffelse hos mange da kommunestyre valgte å utsette beslutningen til budsjettet skal vedtaes i desember. Tiltross for at vi ikke fikk noen avklaring på dette møtet er det fortsatt håp om av vi vil få med oss kommunen ifm rulleringen av budsjettet i desember.

Beslutningen som ble fattet i kommunestyret er basert på vedtak i KMK (Komite for Miljø og Kultursaker) 2/9-10 som lyder:

"Komite for oppvekst ser framleis eit tydeleg behov for og registrerer det store lokale engasjementet for ein ny hall i kommunen. Om dette også kan løyse skulen sine utfordringar i høve meir plass og parkeringsareal, kan dette vere ei satsing både på kort og lang sikt. Økonomisk deltaking må avklarast i behandling av budsjett og økonomiplan".

Kommunestyret fattet beslutning om følgende tillegg:

"Kommunestyret ber administrasjonen om å starte arbeidet med omregulering og erverv av grunn.”

 

Status Oktober

Det er nå avholdt styremøte i Vigra IL der videre strategi i hallprosjektet ble vurdert. Kommunestyremøtet 21. september gikk ikke helt som vi hadde håpt på, men vi har fortsatt ikke gitt opp troen på at det er mulig å realisere en hall.

Vi har tidligere sagt at dersom kommunen ikke gikk inn for prosjektet 21. september ville vi begynne planleggingen av en fotballhall på Synes, og søke om tippemidler til denne innen 15. okt. Dersom kommunen besluttet hall i desember vil vi så trekke denne søknaden. Denne planen har vi nå gått bort fra. Grunnen til dette er at vi fortsatt anser enn hall ved Vigra skole som en vesentlig bedre løsningen for alle parter.

En fotballhall på Synes er vi i stand til å realisere, men vi får vesentlig mindre for pengene dersom vi står alene. I tillegg kan vi forlede noen politikere til å tro at en hall på Synes løser hallbehovet på Vigra. Dersom vi bygger på Synes vil Vigra skole bli den store taperen. Den planlagte flerbrukshallen ved skolen vil gi uante muligheter for skole, bygd og klubb. I tillegg vil presset på Giske hallen reduseres vesentlig. Dette vil vi ikke oppnå med en fotballhall på Synes. Siden de fleste med tillitsverv i Vigra IL også har barn på Vigra skole er vi like opptatt av at Vigra skole skal få et godt tilbud som at Vigra IL skal få dekt sine primærbehov. Det kan også nevnes at en del av våre sponsorer har stilt krav om at hallen må bygges ved skolen for at de skal støtte prosjektet.

For tiden skjer det forholdsvis lite i prosjektet. Vi avventer således budsjettprosessen i kommunen, og håper på en positiv beslutning i desember. Dersom det heller ikke i desember ender opp med et positivt vedtak, må vi innse at et samarbeid med kommunen kan bli vanskelig. Da må vi se på hva som er mulig å få til alene, evt i samarbeid med Idrettsbarnehage AS som fortsatt ønsker å etablere seg på Vigra. Vi fortsetter derfor arbeidet med å selge og fakturere ut andeler i hallen. Vi observerer med glede at mange støtter oss i arbeidet, og betaler fakturaene som blir sendt ut.

 

Formannskapsmøte 29. nov. 2010

29. nov. utarbeidet formannskapet sin innstilling til budsjett, og økonomiplan for den neste planperioden. Her går det frem at formannskapet anbefaler at kommunen deltar i prosjektet med 10 mill i 2011, og ytterligere 10 mill i 2012. Dette betyr at vi kan ende opp med en tippemiddelgodkjent stålhall som rommer en 7-er fotballbane, en håndballbane, 2 løpebaner og hoppegrop for friidrett, 4 garderober m/toaletter, lager og permanent scene.

 

Kommunestyremøte 14. des. 2010

14. des besluttet Giske kommune å bygge en flerbrukshall ved Vigra skole. Fremlagt budsjettforslag fra formannskapet ble godkjent av et stort flertall. Her fremkommer det at det er avsatt 10,059 mill i 2011 og 10 mill i 2012. I tillegg er det avsatt midler til opparbeiding av parkeringsplass (0,7 mill) og utkjøp av tomt (0,5 mill).

Det er også lagt inn forventede inntekter knyttet til moms, tippemidler og byggetilskudd fra Vigra IL, totalt 14,8 mill. Dette betyr at det er budsjettert netto kr. 5,2 mill (ekskl. parkering og tomt), Denne summen er identisk med hva vi har kalkulert med at det er behov for dersom de mål som er omtalt i forprosjektet skal kunne realiseres. Der forutsettes det at Vigra IL gir Giske kommune et byggetilskudd på kr. 5 mill.

 

Kommunestyremøte 15. des. 2010

Giske kommunestyre har i møte 15.02.2011 besluttet at følgende prosjektgruppe skal jobbe videre med flerbrukshallprosjektet:

1. Frode E. Synnes (Prosjektleder)

2. Frode Oksnes (fast representant valgt av kommunestyret)

3. Harry Valderhaug (fast representant valgt av kommunestyret)

4. Roar Dyb-Sandnes (leder oppvekstkomitè)

5. 2 representanter fra Vigra IL ( Jan Petter Meberg og Sven M. Tønnessen)

6. Representant fra Vigra skole/FAU (deltaker enda ikke klar)

7. Representant fra Giske musikkråd (Torgeir Hatlen)

Prosjektgruppen hadde oppstartsmøte 10.03.2011.

 

Mars - Juni 2011

Arbeid i prosjektgruppen med konkretisering av hvordan hallen skal utformes, størrelse, innredning, osv. Paralelt med dette har teknisk planavdeling jobbet med omregulering av tomten. 22. juni ble omreguleringsplanen lagt ut til offentlig høring (høringsfrist 14. august). En uke senere ble det sendt søknad til kulturdepartementet om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.

 

Juni 2011 - Juni 2012

Dette året har Vigra IL ikke vært flinke til å oppdatere fremdriftsbildet på vigrail.no. Dette kommer at at prosjektet har vært håndtert av Giske kommune, og at de har utført det meste av arbeidet. Periodevis har vi vært litt usikre på status. I denne perioden har det vært ute anbud på Doffin, det er gjennomført kontraktsforhandlinger, og det har vært flere runder i kommunestyret. Etterhvert som prosjektet skred frem viste det seg at tildelte rammer var for små. Det var flere grunner til dette, men de viktigste var nok tippemiddelkrav som vi ikke hadde vært kjent med, nye ønsker som kom til etterhvert, samt høyere priser på enkelte delleveranser enn det som var forventet.

Den viktigste milepælen som ble passert i denne perioden var da kommunestyret ivalgte å utvide rammen ifm budsjettbehandlingen av 2012 budsjettet, og økonomiplanen.

I perioden juni 2011 - Juni 2012 har Giske kommune og Vigra IL også kommet til enighet om hvordan hallen skal driftes. Det er opprettet et firma kalt Vigra IL Anleggsdrift AS som på vegne av Vigra IL skal følge opp hallen og se til administreringen, vedlikehold, vasking, tilsyn osv.

 

Oppstart gravearbeid

Mandag 25. juni startet Engen Maskin å fjerne matjord, og opparbeide tomten der Vigrahallen skal stå.

 

Oppstart betongarbeid

Torsdag 9. august startet betongarbeidet. Søvik og Skåravik er ansvarlig entrepenør.

 

Oppstart vegger & tak

Torsdag 27. september ankom de første modulene av hallen fra Finland. Hallsystemer AS er ansvarlig for å sette opp hallen som er av merke "Besthall". Fabrikken i Finland stiller med egne montører som har som mål å ferdigstille arbeidet før jul. Da skal veggene og taket være på plass, inklusivit dører, porter o.l. 

 

Ferdigstillelse vegger & tak

Best Hall var ferdig med sitt arbeid på Vigrahallen innen utgangen av 2012. 

 

Innredning av hallen

I jan. 2013 begynte arbeidet med å innrede hallen. Vinteren og våren gikk med til å støpe betonggolv i håndballhallen, og bygge garderobefløyen. I løpet av sommeren og tidlig høst ble kunstgresset lagt, og sportsgolvet. Det ble lagt ned et stort dugnadsarbeid fra klubbens medlemmer. 

 

Vigra IL fikk brukstillatelse til bruk av Vigrahallen ca. 1. nov. 2013. Helga 16. og 17. nov ble hallen offisielt åpnet. Det tok totalt ca. 4 år å realisere prosjektet. I denne artikkelen kan man lese hvordan prosjektet skred frem.

HOVEDSPONSOR

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift