Skien Ishockeyklubb

Styret i Skien Ishockeyklubb

Styret i Skien Ishockeyklubb
Leder: Knut Bråthen leder@skienhockey.no  
Nestleder/Sportslig Leder: Monica Lilja Håland sport@skienhockey.no  
Kasserer: Katharina Grønhaug regnskap@skienhockey.no  
Styremedlem Morten Misje    
Styremedlem: Rudi Nystad    
Styremedlem: Ole Sundstøl    
Styremedlem: Tormod Hunkilen    
Styremedlem: Filip Nilsson    
Varamedlem: Hege Fehn    
Varamedlem: Per Inge Håland    

 

Revisorer:

Carina Eikanger

 

Valgmoite:

Elin Bråthen

Robert Mattson

Olav Brekke

Skien Ishockeyklubb
Moflateveien 9
3733 Skien

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products