Viking FK

Utviklingsgrupper

Utviklingsgrupper

 

Forandring i sportsplanen for 2017, vedrørende utviklingsgrupper gutt. 

Viking FK  er i gang med en akademiklassifisering, iverksatt av  Norsk Toppfotball, som omfatter at også modell for utviklingsgrupper, revideres. 

I sesongen 2017 vil det være en del forandringer vedrørende hvordan en organiserer utviklingsgruppene 9-12 år.

 • For 9-åringene vil det ikke bli et uttak av utviklingsgruppe, men et differensiert treningstilbud gjennom FFO 2 ganger i uken.
 •  Det vil ikke bli meldt opp et kamplag for 10-årsgruppen. Gruppen vil starte opp med fredagstreninger i tillegg til FFO etter sommeren. I tillegg til dette vil det legges til rette for deltakelse på en turnering i løpet av året.
 •  11-årsgruppen fortsetter som normalt, med seriespill og tre treninger i uken.
 •  12-årsgruppen spiller ikke i seriespill, men skal delta i to turneringer i løpet av sommeren/høsten.

 

Utviklingsgrupper og hospitering i Viking FK – gutter

Mestring er et nøkkelord på så mange områder, også innen barneidrett. Vår jobb i Viking er å gi barna gode mestringsopplevelser. Det betyr at vi på trening må være flinke til å tilpasse øvelsene etter mestringsnivå, slik at alle kan få utfordringer som de kan strekke seg etter. På samme tid skal de oppleve at de mestrer de nye utfordringene. Det å tilpasse øvelser og treninger til spillernes riktige utviklingssone, er selvsagt ikke enkelt. Det er stor forskjell hva den enkelte mestrer og hvor raskt den enkelte spiller utvikler seg.

Vår erfaring er at de som har kommet lengst, fysisk og fotballmessig, ofte ikke får tilstrekkelige og tilpassede utfordringer i forhold til deres utviklingspotensialer, noe vi har som målsetning for spillerne i Viking. Det handler om å tilrettelegge for at også de mest ambisiøse skal ha mest mulig glede av idretten sin (jevnbyrdighetsprinsippet), og for å utvikle nye toppspillere i fremtiden.

 

 

For å svare på denne utfordringen har Viking FK en sportslig plan med et eliteløp med mål om å skape A-lagsspillere.

 

 

Hva er en utviklingsgruppe?

 

 Utviklingsgrupper består av spillere som oppfyller nevnte kriterier:

 

 • Høy grad av dedikasjon/motivasjon
 • Høyt ferdighetsnivå, herunder:
  • Teknisk
  • Taktisk
  • Relasjonelt
  • Motorisk/koordinativt
 • God evne til å ta imot læring

Det er mulig for spillere fra andre klubber å gjestetrene/spille i Vikings utviklingsgruppe

 

 

Hvorfor?

 

 • Utvikle toppspillere til fremtidens A-lag
 • Bidra til god talentutvikling i egen klubb og i regionen som helhet
 • Sikre kontinuitet i spillerutviklingsarbeidet 9-12 år i Viking FK
 • Skape en best mulig hverdag for de største talentene i klubben og regionen som helhet.
 • Kvalitetssikre spillerutviklingsarbeidet internt i klubben.
 • Unngå at utviklingsarbeidet i klubben blir personavhengig.
 • Viking bør være en spydspiss i regionen med tanke på spillerutvikling og derfor ha klare meninger på hvordan dette bør gjøres. Dokumentet er en del av Vikings visjon og viser i hvilken retning klubben ønsker å gå.

 

 

 

 

 

 

Hvordan?

 

Uttak:

 

Uttak til utviklingsgruppe for 9 åringer (yngste og første UG for kullet)

 

Observasjonsprosessen starter en måned før seriestart. Det avholdes 3-5 treninger hvor spillerne i det nye kullet observeres og kartlegges av klubbens spillerutvikler, samt den respektive UG-trener. Treningene planlegges av spillerutvikler, og kan evt gjennomføres med hjelp fra lagenes trenere. I etterkant av treningene tas det ut en spillergruppe på bakgrunn av observasjon, nominering fra kullets trenere og vurdering av klubbens profesjonelle trener - og spillerutviklings – apparat.

Utviklingsgrupper skal oppleves som dynamiske. Dvs at alle involverte må være innforståtte med at det skal skje utskiftninger i gruppen. Flere skal få prøve seg. Det må være god kommunikasjon rundt dette. Ansvarlig for gruppen, i sammen med sportslig leder/spillerutvikler har ansvar for at dette skjer.

 

Inn i UG

 

UG spilleren skal føle tillit, trivsel og trygghet i gruppa. Derfor er det viktig at det er gode prosedyrer knyttet til når spillere kommer inn i gruppa og når spillere forlater gruppa.

Nye spillere kan bli en del av gruppa gjennom hele året, forutsatt at de oppfyller kriterier, nevnt tidligere.

Det gjennomføres prøvespill for eksterne spillere i perioden november/desember.

 

Ut av UG

 

 

Spillere kan etter eget ønske forlate gruppa gjennom hele året.

Kullets UG - trener har anledning til å gjøre endringer i gruppa i august/september og januar. Se SPORTSPLAN Viking elite.

Dette skal gjøres etter følgende prosedyre:

               

 • UG ansvarlig vil sende en påminnelse om dette når tidspunkt for endring nærmer seg. Ta kontakt med UG ansvarlig ved evt. spm.
 • Samtale med spiller og foreldre i forkant. Samtalen skal gjennomføres muntlig ved telefon eller oppmøte.
 • Videre dialog kan gjøres ved epost.
 • Samtalen skal gi klarhet i hva som ligger til grunn for at spilleren blir tatt ut av gruppa.

 

 

Organisering

 

Treningsuke:

 

En utviklingsgruppe trener med samme profesjonelle trener to ganger pr uke på FFO og en gang pr uke utenom FFO. En basistreningsøkt kan komme i tillegg eller erstatte en fotballøkt gjennom hele eller deler av sesongen.

Seriespill/Kamper/Turneringer:

 

Det er mulig å organisere dette på flere måter. UG- ansvarlig i samråd med klubbens leder for utvikling, blir enig om den beste sportslige og praktiske modellen. Treneren står fritt til å arrangere treningskamper utenom sesong.

Utviklingsgruppene skal delta på 1 – 2 turneringer i året. Dette skal være turneringer med høyt sportslig nivå.

 

Hospitering internt:

 

Spillere kan hospitere opp en årsklasse (dvs til en utviklingsgruppe et år opp), dersom spilleren av sportslige, fysiske og mentale grunner bør gjøre det. Dette kan være på permanent eller rullerende basis.

Avgift:

 

En spiller som tilhører en utviklingsgruppe får en tilleggsavgift pr halvår. Prisen er kr 1000,- pr halvår. Foreldrene må belage seg på egenandel ifm reiser. Max egenandel pr UG spiller er kr 6000,-.

 

Trener for utviklingsgrupper:

Leder for utviklingsarbeidet i Viking FK, er ansvarlig for at det alltid skal være fotballfaglig godt kompetente trenere tilknyttet utviklingsgruppene. Trenerne forplikter seg til å følge Viking FK sportslig plan.

 

 

 

 

 

Forventninger til en spiller i en utviklingsgruppe:

 

Det forventes at spillerne bruker mye tid på fotball og trening i sin fritid. Å kombinere fotball med annen fysisk aktivitet som turn/stup/kampsport og lignende, er fordelaktig. Det bidra til å skape en helhetlig idrettsutøver. Annen fysisk aktivitet må koordineres med fotballtreningen.

Ferie:

 • UG trener må informeres om planlagte ferier for å unngå kollisjon med en evt turnering/treningssamling. UG trener vil lage en så fullstendig årsoversikt som mulig, som viser aktivitetene til UG.
 • Det forventes at spillerne holder seg fysisk aktive i ferier.
 • Det forventes også at spillerne deltar på Viking FK elitefotballskoler, 4 x pr år, fredag-søndag.
 • Skolene planlegges inn som en del av UG sportslige plan.

 

 

                                                                                                                             

9 år

 

De uttatte spillerne går inn i en Utviklingsgruppe (UG). Gruppen er dynamisk og tilbudet til spillerne kan variere. Gruppen spiller opp en årsklasse. En profesjonell fotballtrener har ansvaret for gruppen både i trening og kamp. Gruppen vil ha en ekstra trening i uken med sin UG – trener. Gruppen trener samlet to ganger i uka på FFO.

 

 

 

 

2016©Viking FK, Ansvarlig Redaktør: Rune Bertelsen og Lars Kalvig
Kopiering
 av innhold er ikke tillatt uten avtale med Viking FK

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift