Oppegård IL

Sportslig Utvalg (SU)

Sportslig Utvalg (SU)

Sportslig utvalg (SU) har gjennom sitt mandat ansvaret for at Oppegård IL Fotball gjennomfører de aktiviteter som er nødvendig for å nå de sportslige mål, slik de til er nedfelt gjennom klubbens sportslig plan (SP). SU avholder normalt møte en gang pr. måned og under vedleggslisten til høyre på denne siden kan du laste ned møtereferater fra møtene. 

Planlagte møter vår 2018

Torsdag 25.januar
Torsdag 1.mars
Torsdag 5.april
Torsdag 26.april
Torsdag 31.mai
Torsdag 28.juni

Eventuelle saker som ønskes vurdert og/eller behandlet av SU sendes pr. epost til su.fotball@oppegardil.no

Mandat
- Bidra til at klubbens trenere får kontinuerlig utvikling og oppdatering gjennom intern og ekstern opplæring.
Fordele treningstider i samarbeid med Oppegård kommune, Kolbotn IL og idrettsrådet.
Fasilitere og legge til rette for god kommunikasjon internt og mellom forskjellige årganger.
Koordinere og legge føringer for samarbeidet med andre grener i Oppegård Idrettslag, for ekssempel Oppegård IL Håndball.
- R
evidere SP i henhold til gjeldene plan og instruks for revidering. Revidert SP skal godkjennes av styret i Oppegård IL Fotball.
- Løpende behandling av sportslige saker som meldes inn fra klubbens medlemmer

Annet
- SU skal søke å ha medlemmer fra alle seksjonene (barn, ungdom, senior). SU skal bestå av minst seks personer (se oversikt roller/ansvarsområder nedenfor).

- Medlemmene sitter i minst to år av gangen.
- Administrativ leder i fotballgruppa har møterett.
- SU rapporterer til styret i Oppegård IL Fotball
- Leder av SU (sportslig leder) sitter i styret i Oppegård IL Fotball

Roller og ansvarsområder 

Rolle

Navn

Ansvar og oppgaver

Sportslig leder

Erik Foss 

 • Øverste leder av SU og leder SU møtene
 • Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktivitetene i klubben.
 •  Fordele treningstider.
 • Koordinere og legge føringer for samarbeidet med andre idretter/grupper i Oppegård IL
 • Revidere sportslig plan
 • Delta i styremøter i Oppegård IL Fotball som representant for SU
 • Kontaktperson for overgangssaker

Trenerkoordinator

Steffen Burger

 • Planlegge en struktur for hvordan trenerforum i klubben skal organiseres og ansvarlig for at trenerforumene blir gjennomført iht. sportsplan.
 • Sørge for at Treningsøkta.no er et trenerverktøy som blir tatt i bruk i klubben.
 • Utvikle og følge opp klubbens trenere. Sikre at aktiviteten i OI Fotball gjennomføres i henhold til mål og ambisjoner definert i klubbens sportsplan
 • Bistå Utdanningskontakt (UK) med å kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning.
 • Bistå UK med å definere opplæringsplan for klubben.
 • Sammen med UK gjennomføre kompetanseutviklende tiltak for klubbens trenere.
 • Deltar i SU møtene

Ansvarlig - Jentefotball

Bjørn-Erik Arnesen

 • Arbeide for å ivareta jentelagene sine interesser.
 • Bidra aktivt til å utvikle jentefotballen i klubben.
 • Bidra til å nå målsetningen om minst et jentelag i hver årgang.
 • Motivere for flere kvinnelige ledere, trenere, dommere i klubben – målsetning om minst en kvinnelig leder eller trener på hvert lag i jentefotballen.
 • Motivere eldre jentespillere til å være faddere på yngre lag.
 • Koordinering/oppfølging/pådriver for aktiviteter og tiltak på jentelagene/rettet mot jentefotball
 • Deltar i SU møtene

Ansvarlig - Seniorfotball

Ubesatt

 • Utføre SU’s oppgaver for senior, rekrutt- og juniorlag (damer og herrer)
 • Koordinere alle forhold mellom seniorlag, rekruttlag og juniorlag.
 • Bistå ved rekruttering av trenere og øvrig støtteapparat for disse lagene i samarbeid med seniorseksjonen og de respektive lagene.
 • Deltar i SU møtene

Ansvarlig - Ungdomsfotball

Tone Sørvik

 • Utføre SU’s oppgaver for de aktuelle årsklasser
 • Koordinere alle forhold mellom ungdoms lagene. Overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball
 • Følge opp hospitering med hospiteringskoordinator for undgdomsfotballen
 • Sammen med TK arrangere møter med trenerne/laglederne.
 • Deltar i SU møtene

Hospiteringskoordinator-

ungdomsfotball

Jonathan Ezeonwurie

 • Vurdere spillere for hospitering ute i felt
 • Styre og planlegge avtalene i samarbeid med spillerens trener og mottakende trener
 • Godkjenne hospiteringsavtaler 
 • Evaluere hospiteringsordningen i samarbeid med ansvarlig for ungdomsfotball

Ansvarlig - Barnefotballen

Alexander Eid

 • Utføre SU’s oppgaver for de aktuelle årsklasser
 • Vær bindeledd mellom sine lag og SU.
 • Koordinere alle forhold mellom disse lagene.
 • Sammen med TK arrangere møter med trenerne/laglederne.
 • Sammen med ansvarlig for ungdomsfotballen forberede 12-årsklassen for 11’er fotball i god tid før sesongavslutning på høsten, og følge opp hospitering med hospiteringskoordinator for barnefotballen
 • Deltar i SU møtene

Hospiteringsansvarlig –

barnefotball

Bonaventure Maruti

 • Vurdere spillere for hospitering ute i felt
 • Styre og planlegge avtalene i samarbeid med spillerens trener og mottakende trener
 • Godkjenne hospiteringsavtaler for spillere 
 • Evaluere hospiteringsordningen i samarbeid med ansvarlig for ungdomsfotball

Oppstartsansvarlig

Marianne Clemetsen

 • Rekruttere spillere, trenere og lagledere til Putteskolen
 • Arrangere informasjonsmøte før oppstart av putteskolen i mai.
 • I samarbeid med administrasjonen arrangere barnefotballkveld.
 • Være med på oppstart av første trening.
 • Arrangere foreldremøte på høsten i september/oktober, sammen med lagledere. Informasjon om klubben (verdier, mål, retningslinjer, diverse om organiseringen av klubben og foreldrevettregler), Putteskolen og de ulike rollene et lag trenger.
 • Deltar i SU møtene

Ansvarlig - Utdanningstiltak

Mona Schrøder

 • Promotere kurs og rekruttere deltakere til kurs i regi av OFK, og andre samarbeidspartnere
 • Arrangere kurs i samarbeid med TK og krets
 • Holde oversikt over de som har gjennomført kurs

Prinsipper

 

 • Administrasjonen har møteplikt og ivaretar praktisk gjennomføring på flere områder som utdanningstiltak og fordeling av treningstid.
 • Saker i lagene behandles i første om gang av den ansvarlige (førstelinje) før eventuelt andre tar over.
 • Styreleder har møterett
 • SU rapporterer til styret

 


 


 

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift