Sarpsborg FK

Old Boys

Old Boys

Sarpsborg Fotballklubb har en stor og engasjert Old Boys-avdeling som feiret  85 års jubileum i 2015.

Styret Old Boys
 

Rolle Navn Telefon Epostadresse
Styreformann Finn Johansen 918 24 424 finn.johansen@getmail.no
Sekretær Sven Saxegaard 909 38 630 sven.saxegaard2@getmail.no
Kasserer Geir Johansen 951 13 680 geggenj@yahoo.no
Styremedlem Ketil Johansen    
Styremedlem Roar Johansen 952 55 119 roar.johansen@tryg.no
Styremedlem Øyvind Solgaard 412 17 378 tordis2009@live.no
Styremedlem Yngvar Steen 482 03 580 yngste@ostfoldfk.no


Statutter for Sarpsborg Fotballklubbs Old Boys avdeling

§ 1 Formål
Old Boys avdelingen er en sammenslutning innen Sarpsborg Fotballklubb (SFK) av tidligere aktive spillere, samt interesserte passive medlemmer.

Sammenslutningens formål er både å søke og vedlikeholde interessen for fortsatt fotballspill etter at medlemmene har trått ut av de aktives rekker, samt sammen med øvrige interesserte medlemmer finne et fellesskap til SFK sitt beste.

Videre skal avdelingen, ved innbyrdes sammenkomster og ved tilslutning til SFK sine møter, søke å vedlikeholde de eldres interesse for klubben, for derved å fremme samhold og kameratskap mellom alle medlemmer innen SFK uansett alder.

§ 2 Medlemskap
Alle SFK sine medlemmer som ønsker det kan bli medlemmer i avdelingen. Søknad om medlemskap rettes til avdelingens styre. Medlemskap forutsetter at søkeren har oppfylt sine forpliktelser til SFK.

§ 3 Kontingent
Årskontingenten fastsettes på avdelingens årsmøte, og kommer i tillegg til SFK sine medlemmers årskontingent.

§ 4 Organisasjon
Avdelingen ledes av et styre bestående av: Leder, Sekretær og Kasserer, samt det antall styremedlemmer som avdelingens årsmøte finner tjenelig. Avdelingen er underlagt fattede vedtak på SFK sitt årsmøte.

§ 5 Avdelingens årsmøte
Ordinært årsmøte holdes i forbindelse med siste sammenkomst på våren, og skal sammenkalles med minst 3 ukers varsel i en meddelelse direkte til avdelingens medlemmer eller gjennom pressen. Ekstraordinært årsmøte innkalles på samme måte med 14 dagers varsel.

Årsmøte behandler :
- Årsmelding
- Regnskap m/ revisjonsberetning
- Innkomne forslag
- Valg

Årsmøte velger
- Leder
- Sekretær
- Kasserer
- Antall styremedlemmer årsmøte finner tjenelig.
- 2 revisorer med 2 varamedlemmer.

Innkomne forslag må være avdelingens styre i hende senest 14 dager før årsmøte.

Ethvert lovlig sammenkalt ordinært eller ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig.

§ 6 Lovendring
Endringer av disse statutter kan bare foretas på avdelingens ordinære årsmøte og krever 2/3 flertall.
§ 2 medlemskap kan imidlertid ikke endres, da dette krever oppløsning.

§ 7 Oppløsning
Gruppen kan oppløses ved beslutning på ordinært eller ekstraordinært årsmøte og krever 3/4 flertall for å være gyldig.

Ved oppløsning skal gruppens midler ubetinget og i sin helhet tilfalle SFK.

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift