Trosvik IF

Politiattester

Politiattester

Politiattester

Krav om politiattest i Trosvik IF

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

I Trosvik IF blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige under 18 år skal fremskaffe politiattest. Dette gjelder altså alle trenere/ledere som er i kontakt med mindreårige over noe tid. Foreldre som er med i støtteapparatet på overnattingscuper faller også innunder ordningen. Politiattesten i idretten gjelder kun for sedelighetssaker/seksuelle overgrep. Andre straffbare forhold vil ikke fremgå av attesten.

Varigheten på en politiattest er tre år, så da det må søkes og fremvises på nytt.

Dette gjøres i samråd med:
Heidi E. Thorbjørnsen, hthorb@fredfiber.net, 412 17 290
adresse: Mølleveien 34, 1613 Fredrikstad

som har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Hva inneholder en politiattest? 
Politiattesten inneholder opplysninger om en person er ilagt forelegg eller dømt eller for tiden siktet eller tiltalt, for brudd på enkelte bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser (straffeloven §§ 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 annet ledd, 201 bokstav c),  203 eller 204a).  Ingen andre straffbare forhold vil fremkomme på politiattesten.  De aktuelle bestemmelsene finnes på www.lovdata.no/all/hl-19020522-010.html

Politiattesten vil eksempelvis inneholde opplysninger om vedkommende er straffet for:
• Seksuell omgang ved vold eller ved truende atferd (voldtekt).
• Seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.
• Seksuell omgang med barn under 14 år eller 16 år.
• Å ha foreta seksuell handling med barn under 16 år.
• I ord eller handling å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor barn under 16 år. (Gjelder også atferd gjennom bruk av telefon, internett eller annen elektronisk kommunikasjon).
• Å produsere, anskaffe, innføre, besitte mv. fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn (barnepornografi).

Innhenting av politiattest er gratis.

Hvordan innhente politiattest:

Fra 1. juli 2014 er det innført en ny ordning med elektronisk søknad. 

1. Send inn elektronisk søknad om politiattest vedlagt bekreftelsen på formålet. NB! Dette krever innlogging med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. Det skal vedlegges bekreftelse på formål med politiattest. Vedlegget finner du øverst i høyre hjørne på denne nettsiden. Print ut skjemaet, fyll inn navn og fødselsdato selv og scann inn. Kontakt Heidi hvis du trenger hjelp til printing/scanning.

2. Når søker har mottatt attesten fra politiet fremvises den for klubbens politiattestansvarlige Heidi E. Thorbjørnsen. Det blir ikke sendt attest automatisk til klubben!
Attesten kan oversendes elektronisk (pr. e-post), men klubben har ikke lov til å oppfordre til det da attesten inneholder personopplysninger. Ved elektronisk oversendelse, skriv i mailen kullet/gruppa du tilhører. Dersom du ikke ønsker å sende elektronisk må du avtale "fysisk" fremvisning av attesten med Heidi.

NB! For personer under 18 år og de som evt. ikke kan søke elektronisk benyttes en annen fremgangsmåte. Kontakt Heidi for informasjon.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen 
Styret i Trosvik IF

Mer info om politiattestordningen finner du på idrettsforbundets nettside, her.

 

Trosvik IF

Adresse: Mølleveien 9, 1613 FREDRIKSTAD

Telefon: 69 59 19 60

Epost: klubbpost@trosvikif.no

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift