Vang Fotballag

Vedtekter

Vedtekter

 

Vedtekter for Vang Fotballag

(Revidert 2014)


§ 1
Vang Fotballag er stiftet 20. mai, 1918. Lagets farger er gul trøye med sort besetning og sort bukse, og dets merke er emaljenål med fotball og initialer.


§ 2
Laget er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Hedmark Idrettskrets, og de særforbund som lagets årsmøter gjør vedtak om å slutte seg til.


§ 3
FORMÅL:
Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former.


§ 4
MEDLEMMER:
Enhver som innordner seg under lagets og overordnede idrettsmyndighets lover kan tas opp som medlem. Ved innmelding, oppgis alder, bopel og yrke, og om søkeren før har vært medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund. Enhver opptakelse skal straks innføres i medlemsregister. Et medlem kan ikke tas opp hvis dets forpliktelser til et annet lag ikke er oppfylt. Ethvert medlem skal overholde Norges Idrettsforbunds og dets organisasjoners samt lagets lover og bestemmelser. Handler et medlem mot disse, eller viser uverdig oppførsel, kan det av styret strykes som medlem. Vedkommende kan dog appellere en slik dom truffet av styret til årsmøtet hvis dom er endelig.


§ 5
KONTINGENT:
Kontingenten betales forskuddsvis og er til enhver tid fastsatt av årsmøtet. Pensjonister og medlemmer under 17 år betaler lavere kontingent. Under 17 år er det året man fyller 17 år ).
Stemmerett har alle medlemmer over 17 år. Medlemmer under 17 år har adgang til alle klubbens møter, med mindre styret av særlige hensyn bestemmer noe annet.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år mister sine rettigheter, blir vurdert av styret, og kan strykes ut av klubben. Strykes et medlem kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet, eller alternativt laget ny avtale på.
Styret har anledning til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller andre gyldige grunner.


§ 6
ÅRSMØTET:
Årsmøtet (generalforsamling) er klubbens høyeste myndighet.
Årsmøtet avholdes innen utgangen av januar måned og innkalles med minst 3 ukers varsel ved kunngjøring i pressen og på lagets hjemmeside.


Årsmøtet behandler:
1.

a. Årsberetning fra styret.
b. Beretning fra sportsutvalget.
Beretninger framlegges skriftlig for styret og årsmøtet.


2. Regnskap i revidert tilstand.


3. Innkomne forslag.
Årsmøtet behandler alle innkomne forslag.
Forslag om utnevnelse av bragd og æresmedlem kan kun fremsettes av styret.
Medlemmer kan fremme forslag via styret.


4. Valg

a. Til styret velges: Leder, nestleder, leder for: økonomi, sportsutvalg, arrangement- og inntektsutvalg, bane og anlegg, informasjonsansvarlig/sekretær - pluss ett - 1 styremedlem for 2 år. Leder og økonomiansvarlig skal ikke velges samtidig. Spillerrepresentant for 1 år (velges av og blant de aktive)

b. 2 vararepresentanter velges for 1 år

c. Oppmenn (så mange som styret finner er nødvendig)

d. Komiteer styret finner nødvendig

e. Representanter til ting i de idrettsorganisasjoner laget er tilsluttet overensstemmende med disse organisasjoners bestemmelser

f. Materialforvalter

g. 2 revisorer med vararepresentanter

h. 3 medlemmer til valgkomite med 1 vararepresentant

i. Kasserer / regnskapsfører


Årsmøtet kan gjøre vedtak om å opprette eller nedlegge grupper for de enkelte idretter.


§ 7
VALG:
Valgkomiteens innstilling forelegges årsmøtet skriftlig.
Det foretas særskilt valg på hvert enkelt medlem av styret.
Hvis det ved valg av leder ikke oppnås absolutt flertall (2/3), foretas omvalg
Viser også omvalg ikke flertall eller stemmelikhet foretas loddtrekning. Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer over 17 år. Ved alle valg, unntatt ledervalg, avgjør lederens stemme. De vedtak som gjøres må være i samsvar med overordnede idrettsorganisasjoners lover og bestemmelser.


§ 8
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE:
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller 1/3 av de stemmeberettigede medlemmer krever det. Det kunngjøres på samme måte som ordinært årsmøte og innkalles med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøtet omfatter og som er kunngjort i innkallingen.


§ 9
MEDLEMSMØTER:
Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig.


§ 10
STYRET:
Lagets ledes av et styre bestående av: Leder, nestleder, leder for: økonomi, sportsutvalg, arrangement- og inntektsutvalg, bane og anlegg, informasjonsansvarlig/sekretær - pluss ett - 1 styremedlem For å være beslutningsdyktig må et flertall av styret være tilstede.


§ 11
STYRETS ARBEID:
a. Leder har den daglige ledelse av laget. Denne skal påse at laget drives i henhold til Vang Fotballags vedtekter og lover. Leder er ansvarlig for at lagets arbeidsoppgaver blir fordelt med en hovedansvarlig innen styret.
b. Nestleder fungerer som leder under dennes fravær.
c. Sportslig leder sportsutvalget. Denne påser at treningen drives på rette måte, samt sammenkaller til sportsutvalgsmøter og fører egen protokoll over oppsatte lag og kamper.
d. Informasjonsansvarlig / sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøtene. Denne skal i samråd med lederen føre lagets korrespondanse, og skal dessuten være lagets arkivar.
e. Økonomileder har ansvar for klubbens regnskaper og medlemsfortegnelse. Klubbens midler settes inn i bank eller anbringes på annen forsvarlig måte og kan ikke tas ut uten fungerende leders og økonomileders underskrift.
f. Revisorene skal foreta fullstendig regnskapsrevisjon til hvert årsmøte. Enhver revisjon og
kassakontroll føres inn i revisjonsprotokollen med nødvendige
merknader. Protokollen legges frem for styret umiddelbart etter revisjon.
g. Styret utarbeider instruks for de forskjellige utvalg og komiteer.


§ 12
LOVENDRINGER:
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten og krever 2/3 flertall blant de frammøtte. § 14 kan dog ikke endres.


§ 13
OPPLØSNING:
Hvis 5 medlemmer vil holde frem med arbeid for laget kan det ikke løses opp eller meldes ut av Norges Idrettsforbund uten dettes godkjennelse. I tilfelle oppløsning eller utmelding tilfaller lagets eiendeler Norges Idrettsforbund.

 

 

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift