Sotra SK

Årsmøter

Årsmøter

Årsmøtet 2016

Det inkalles med dette til Årsmøte i
Sotra Sportsklubb

TIRSDAG 21. mars 2017 kl. 18:00
i Teknologibygget, 5353 STRAUME

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 7.mars 2016.
Sakene kan sendes; Sotra SK, Idrettsveien, 5353 STRAUME eller post@sotrask.no

 

På årsmøtet vil det bl.a. bli delt ut hedersbevis til Beste Trener og Beste spiller.

Sakspapirer blir lagt ut på disse nettsidene fredag 3.mars

 

 

 

SAKER

1. ÅPNING

2. Godkjenne de stemmeberettigete.

3. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

4. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

5. Valg av tellekorps

6. Behandle idrettslagets årsberetning.

7. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

8. Behandle forslag og saker.                                                                                                              

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg;

 

  1. Leder og nestleder
  2. 3 styremedlem og 2 varamedlem
  3. Ett styremedlem fra hver idrettsgruppe som har mer enn 20% av medlemmene i klubben, og som dermed gjelder Fotball- og Håndballgruppen.
  4. Dette styremedlemmet skal være lederen for vedkommende idrettsgruppe.
  5. Ett styremedlem som skal representere alle de andre idrettsgruppene.
  6. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  7. Valg av revisor
  8. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  9. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
VELKOMMEN!  

__________________________________________

INNKOMNE FORSLAG

Hovedstyret vil legge frem sak om klubbsammenslåing med Sotra Turn

 

 

 
____________________________________________________________________________________
 

IDRETTENS LOVER OM STEMMERETT PÅ ÅRSMØTET;

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

 

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene6. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

(2) En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

(3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.

(5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

(6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i idrettslaget.

(7) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til idrettslagets årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet.

 
Basis lovnorm for idrettslag finner du her!  
 

 

Sotra sportsklubb - Idrettsvegen 50 - 5353 STRAUME - post@sotrask.no  Telefon; 99 38 88 88  WEB; www.sotrask.no

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift